ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ

ΑΡΙΘ.: 9/2019

Ημερομηνία πρόσκλησης: 02-08-2019

Ημερομηνία συνεδρίασης: 07-08-2019, ημέρα: Τετάρτη και ώρα 13:30.

Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. υπήρχαν για συζήτηση, επτά ( 7 ) θέματα της Ημερησίας Διάταξης αλλά η Συνεδρίαση  δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας στα μέλη.

Σε σύνολο επτά (7) μελών :

Παρόντα μέλη:

Φωστιέρης Νικόλαος, Γαβαλά Άννα ,  Γιαννακοπούλου Ειρήνη.

Απόντα μέλη:  Ρούσσος Νικήτας, Χάλαρη Παναγιώτα, Γρίσπος Κωνσταντίνος,Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος Λιμενάρχης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Α.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ