ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  8ης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΜΟΡΓΟΥ

ΑΡΙΘΜ.:  8/2020

Ημερομηνία πρόσκλησης: 14 – 05 – 2020 με Α.Π.: 1741
Ημερομηνία συνεδρίασης: 15-05-2020 – Ημέρα: Παρασκευή  και  ώρα  13:00.

Η Έκτακτη αυτή συνεδρίαση αυτή πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, προς λήψη απόφασης για ένα μόνο θέμα που υπήρχε στην Η.Δ. για το οποίο έπρεπε άμεσα να γνωμοδοτήσει επ΄ αυτού το Δ.Σ., για το λόγο που θα αναφερθεί παρακάτω.

Το θέμα που συζητήθηκε ήταν το εξής: 

ΘΕΜΑ 1Ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 50/2020.
Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας στο Δήμο Αμοργού.
Ο λόγος που έπρεπε να συζητηθεί το θέμα αυτό ως κατεπείγον ήταν γιατί έπρεπε άμεσα να παρθεί απόφαση από το Δ.Σ. επ΄αυτού – σύμφωνα με τα αναφερθέντα στο με Α.Π:282/12-5-2020 έγγραφο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Νάξου – και να σταλεί η απόφαση αυτή στην προαναφερόμενη Υπηρεσία για την έγκαιρη δρομολόγηση και οργάνωση του προγράμματος δακοκτονίας στις περιοχές ευθύνης του.

Περίληψη: Για το εν λόγω θέμα το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα:

1.Εγκρίνει την Διά περιφοράς Έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019,  στην εγκύκλιο 18318/13-3-2020 του ΥΠΕΣ, αλλά και στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», στο οποίο προβλέπεται η διά περιφοράς σύγκλισή του.

  1. Εγκρίνει την εφαρμογή δακοκτόνων μέτρων στο Δήμο Αμοργού για το Έτος 2020 από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Νάξου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, καθώς και την επιβαλλόμενη εισφορά δακοκτονίας από την εφαρμογή των μέτρων αυτών.
  2. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αποσταλεί άμεσα στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Νάξου για περαιτέρω ενέργειές του επί του θέματος.
  3. Η παρούσα Απόφαση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

Συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γρίσπος Σταμάτιος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Βασσάλος Εμμανουήλ, Δεσποτίδη Καλλιόπη, Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Λουδάρος Γεώργιος, Ψυχογυιού Ελευθερία, Γαβαλά Άννα, Παναγάκης Γεώργιος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Συνοδινός Ελευθέριος, Σίμος Σταμάτιος, Σπανός Θεόδωρος.

Μη συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: ———————–

Συμμετέχοντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:——————-

Μη συμμετέχοντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού), Γαβαλάς Ιωάννης (Αιγιάλης), Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων).

Συμμετέχοντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  —————————

Μη συμμετέχοντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων).

                                                           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ