ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  7ης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΜΟΡΓΟΥ

ΑΡΙΘΜ.:  7/2020

Ημερομηνία πρόσκλησης: 11 – 05 – 2020 με Α.Π.: 1675

Ημερομηνία συνεδρίασης: 12-05-2020 – Ημέρα: Τρίτη  και  ώρα  12:00.

Η Έκτακτη αυτή συνεδρίαση αυτή πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, προς λήψη απόφασης για ένα μόνο θέμα που υπήρχε στην Η.Δ. για το οποίο έπρεπε άμεσα να γνωμοδοτήσει επ΄ αυτού το Δ.Σ., για το λόγο που θα αναφερθεί παρακάτω.

Το θέμα που συζητήθηκε ήταν το εξής:

ΘΕΜΑ 1Ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 49/2020.

Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε για το έργο: «Λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Καταπόλων Αμοργού».

Ο λόγος που έπρεπε να συζητηθεί το θέμα αυτό ως κατεπείγον ήταν γιατί έπρεπε άμεσα να παρθεί απόφαση γνωμοδότησης επί του θέματος αυτού από το Δ.Σ. για να αποσταλεί η γνωμοδότησή του αυτή εντός της καθορισθείσας προθεσμίας των 35 ημερών – σύμφωνα με τα αναφερθέντα στο με αρ. πρωτ. 23567/74/20-02-2020  έγγραφο  της  Επιτροπής  Περιβάλλοντος  της  Περιφέρειας Ν. Αιγαίου – στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, η οποία στη συνέχεια θα γνωμοδοτήσει αντί του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η προθεσμία των 35 ημερών είχε ξεκινήσει να μετράει από την ημερομηνία δημοσίευσης σε εφημερίδα της σχετικής με το θέμα ανακοίνωσης της Επιτροπής Περιβάλλοντος,  η οποία δημοσίευση έγινε στις 14/4/2020 και για το λόγο αυτό χρειάζεται άμεσα απόφαση γνωμοδότησης από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος των 35 ημερών.

Περίληψη: Για το εν λόγω θέμα το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα:

1.Εγκρίνει την Διά περιφοράς Έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019,  στην εγκύκλιο 18318/13-3-2020 του ΥΠΕΣ, αλλά και στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», στο οποίο προβλέπεται η διά περιφοράς σύγκλισή του.

  1. Γνωμοδοτεί θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην «Λειτουργία υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Καταπόλων Αμοργού», για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω στην εισήγηση του θέματος.
  2. Η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου να αποσταλεί άμεσα εντός της καθορισθείσας προθεσμίας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου για να γνωμοδοτήσει αντί του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  3. Η παρούσα Απόφαση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ.

Θετικά επί του θέματος ψήφισε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού κ. Κωβαίος Αντώνιος.

 

Συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γρίσπος Σταμάτιος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Βασσάλος Εμμανουήλ, Δεσποτίδη Καλλιόπη, Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Λουδάρος Γεώργιος, Ψυχογυιού Ελευθερία, Γαβαλά Άννα, Παναγάκης Γεώργιος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Συνοδινός Ελευθέριος, Σίμος Σταμάτιος, Σπανός Θεόδωρος.

Μη συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: ———————–

Συμμετέχοντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων).

Μη συμμετέχοντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού), Γαβαλάς Ιωάννης (Αιγιάλης).

Συμμετέχοντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  —————————

Μη συμμετέχοντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων).

                                                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ