ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΝΕΔΡ: 6/2020

Ημερομηνία πρόσκλησης: 24 – 04 – 2020 με Α.Π.:1468

Ημερομηνία συνεδρίασης: 30 – 04 – 2020 ημέρα: Πέμπτη  και  ώρα  18:00 μ.μ.

Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν οκτώ (8) θέματα που υπήρχαν στην Ημερήσια Διάταξη και ένα θέμα που υπήρχε Εκτός Η.Δ. για λήψη σχετικής απόφασης από το Δ.Σ.

Τα θέματα ομόφωνα αποφασίστηκε από το Δ.Σ. να συζητηθούν με την παρακάτω σειρά ως εξής:
 

ΘΕΜΑ 1Ο: (1ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 40/2020.

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας Φύλων στο Δήμο Αμοργού.

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

 1. Συστήνει και συγκροτεί την Επιτροπή Ισότητας στο Δήμο Αμοργού με τα εξής μέλη:
 • Δεσποτίδη Καλλιόπη, Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής.
 • Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Δημοτική Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου, μέλος.
 • Νομικού Σοφία, Δημοτική Υπάλληλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, μέλος.
 • Ο Εκπρόσωπος που θα οριστεί από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αμοργού, μέλος (να σταλεί έγγραφο από το Δήμο περί ορισμού του εκπροσώπου τους).
 • Ο Εκπρόσωπος που θα οριστεί από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Χώρας Αμοργού, μέλος (να σταλεί έγγραφο από το Δήμο περί ορισμού του εκπροσώπου του).
 • Ο Εκπρόσωπος που θα οριστεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Αμοργού, μέλος (να σταλεί έγγραφο από το Δήμο περί ορισμού του εκπροσώπου του).
 • Τα δύο άτομα που θα οριστούν από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αμοργού, μέλη (να σταλεί έγγραφο από το Δήμο περί ορισμού των δύο μελών).
 1. 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στα μέλη της Επιτροπής και στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

ΘΕΜΑ 2Ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 41/2020.

3η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2020.

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

 1. Εγκρίνει την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αμοργού 2020 στο σύνολό της, όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε παραπάνω και εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, χωρίς καμία τροποποίηση.
 2. Να αποσταλεί η παρούσα απόφαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προς έγκριση.

 

ΘΕΜΑ 3Ο: (2ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 42/2020.

Έγκριση τριμηνιαίας εκτέλεσης παρακολούθησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2020.

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού Έτους 2020, όπως παρουσιάστηκε και αναλύθηκε  παραπάνω.

 

ΘΕΜΑ 4ο: (3ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 43/2020.

Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε για το έργο: «Λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Καταπόλων Αμοργού».

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

Να αποσυρθεί το θέμα και να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. για να γνωμοδοτήσει πρώτα επί του θέματος το Συμβούλιο της Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού.


ΘΕΜΑ 5ο
: (4ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 44/2020.

Διακοπή κυκλοφορίας και οριστική διαγραφή πυροσβεστικού οχήματος από το μητρώο οχημάτων του Δήμου Αμοργού λόγω μη χρήσης.

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

1) Τη διακοπή κυκλοφορίας και οριστική διαγραφή του πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-1544 από το μητρώο οχημάτων του Δήμου Αμοργού λόγω παλαιότητας και μη δυνατότητας χρήσης.

2) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αμοργού ως εκπρόσωπο του Δήμου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.

 

ΘΕΜΑ 6ο: (5ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 45/2020.

Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

1.Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 468.719,87 ευρώ που εδόθη στο Δήμο μας από την ένταξη της πράξης: ΄΄Υπαίθριο Αθλητικό Κέντρο Καταπόλων Αμοργού΄΄ του Δήμου Αμοργού στο Πρόγραμμα ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ΄΄ στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙV ΄΄Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων΄΄.

Το ποσό αυτό να εγγραφεί με αναμόρφωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας, για να μπορεί ο Δήμος μας να το χρησιμοποιήσει για το σκοπό που εδόθη.

 1. 2. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση της Β΄ κατανομής ύψους 10.610,00 ευρώ από τους ΚΑΠ 2020 που εδόθη για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 26143/28-04-2020 απόφαση κατανομής του ΥΠ.ΕΣ.(ΑΔΑ: 6Κ1Χ46ΜΙΛ6-9ΕΛ), η δε Κατανομή στις δύο Σχολικές Επιτροπές του Δήμου (Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) να γίνει σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.5/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ ΨΩΤΑΩΨΡ-ΓΙΖ, δηλαδή στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να δοθεί το ποσό των 5.835,50€ (55%) και στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να δοθεί το ποσό των 4.774,50€ (45%).

 

ΘΕΜΑ 7ο: (6ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 46/2020.

Έγκριση σύναψης νέας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Αμοργού και του Δήμου Αστυπάλαιας για την υλοποίηση των πράξεων «Έργα προστασίας και αποκατάστασης οδοστρώματος υφιστάμενων δημοτικών δρόμων στο Δήμο Αστυπάλαιας Έτους 2016» και «Διαμόρφωση – κατασκευή τεχνικών έργων και ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στην περιοχή Άγιος Βασίλειος και Πρόβαρμα».   

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Ανακαλεί την υπ’ αριθμ.110/2018 (ΑΔΑ: 662ΝΩΨΡ-ΦΗ8) απόφαση του Δ.Σ. Αμοργού με την οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αστυπάλαιας και Δήμου Αμοργού για να υποστηριχθεί ο Δήμος Αστυπάλαιας από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αμοργού για τη  δημοπράτηση και υλοποίηση των πράξεων: α) «Έργα προστασίας και αποκατάστασης οδοστρώματος υφιστάμενων δημοτικών δρόμων στο Δήμο Αστυπάλαιας Έτους 2016» και β) «Διαμόρφωση – κατασκευή τεχνικών έργων και ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στην περιοχή Άγιος Βασίλειος και Πρόβαρμα», καθώς και την υπ’ αριθμ. 247/25-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΞΨΩΨΡ-ΘΝΓ) απόφαση του Δ.Σ Αμοργού με την οποία είχε επικαιροποηθεί  η προηγούμενη απόφαση λόγω της λήξης την 31η/8/2019 της προηγούμενης δημοτικής περιόδου και ανάληψης καθηκόντων από τη νέα Δημοτική Αρχή, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Β) Εγκρίνει την υπογραφή νέας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Αμοργού και του Δήμου Αστυπάλαιας για την υλοποίηση των πράξεων «Έργα προστασίας και αποκατάστασης οδοστρώματος υφιστάμενων δημοτικών δρόμων στο Δήμο Αστυπάλαιας Έτους 2016», Προϋπολογισμού 290.000,00 € και «Διαμόρφωση – κατασκευή τεχνικών έργων και ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στην περιοχή Άγιος Βασίλειος και Πρόβαρμα» προϋπολογισμού 325.000,00 €, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται παρακάτω και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αμοργού κ. Καραϊσκο Ελευθέριο για την υπογραφή της προαναφερομένης Προγραμματικής Σύμβασης.

Δ) Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Αμοργού στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 αυτής, τον Δήμαρχο Αμοργού κ. Καραϊσκο Ελευθέριο, με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο του Δήμου κ. Κων/νο Γρίσπο

Ε) Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έγκριση.

 

ΘΕΜΑ 8ο: (7ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 47/2020.

Λήψη απόφασης για προσφυγή ή μη κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.(Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) για τη χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούς σταθμούς.

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

 1. Εγκρίνει και συμφωνεί να ασκηθούν ενδικοφανείς προσφυγές προς τις αρμόδιες διοικητικές αρχές κατά των ως άνω αποφάσεων της ΡΑΕ με αίτημα την ανάκληση των υπ’ αριθμ. 483, 484, 485, 651 και 668/2020 αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να εκφραστεί εξ αρχής η απόλυτη άρνηση του Δήμου στην εγκατάσταση και λειτουργία παρόμοιων σταθμών στο νησί, χωρίς την καθοριστική συμμετοχή και παρέμβασή του.
 2. 2. Παραπέμπει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για περαιτέρω ενέργειες.

 

ΘΕΜΑ 9ο: (8ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 48/2020.

Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από Δημοτικά τέλη επιχειρήσεων που πλήττονται από τα έκτακτα μέτρα περιορισμού του COVID-19.

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

1.Με γνώμονα τη στήριξη των πολιτών της Αμοργού, των οποίων οι επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή έκλεισαν οριστικά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και την αναγκαιότητα εφαρμογής μέτρων προστασίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας γενικότερα στο Δήμο Αμοργού μετά την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, εγκρίνει να εφαρμοστούν οι παρακάτω οικονομικές ελαφρύνσεις για την ανακούφιση των επιχειρήσεων του Δήμου Αμοργού, οι οποίες είναι:

 

Α) Ως προς τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων:

Απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν προσωρινά την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α’171), από τα τέλη κοινόχρηστου χώρου, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, συμψηφίζονται με μελλοντικές απαιτήσεις των τελών.

Η απαλλαγή θα διενεργείται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης των επιχειρήσεων – εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά  τους  είτε  έχει  ανασταλεί  με εντολή Δημόσιας Αρχής ή  πλήττονται  σημαντικά  βάσει  των

ορισμένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κ.Α.Δ. λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Τα ανωτέρω να ισχύουν και για όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στα μέτρα στήριξης με ανάλογες Υπουργικές Αποφάσεις.

Η απαλλαγή από τα προαναφερόμενα τέλη, να ισχύει για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

 

Β) Ως προς το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού:

Απαλλαγή από το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των επιχειρήσεων που διέκοψαν υποχρεωτικά την λειτουργία τους για το χρονικό διάστημα εφαρμογής των σχετικών μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η απαλλαγή θα διενεργείται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, η οποία θα συνοδεύεται:

1) από αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης των επιχειρήσεων – εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά είτε έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει των ορισμένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κ.Α.Δ. λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και

2) από αντίγραφο, για το διάστημα εφαρμογής των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, των εκδιδόμενων λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος και των εξοφλητικών αποδείξεων αυτών με σκοπό η υπηρεσία μας να προβεί στις διαδικασίες επιστροφής των ποσών που θα έχουν καταβληθεί για τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Τα ανωτέρω να ισχύουν και για όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στα μέτρα στήριξης με ανάλογες Υπουργικές Αποφάσεις.

Οι εν λόγω απαλλαγές θα πραγματοποιούνται-διεκπεραιώνονται από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης της ΠΝΠ και της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απαλλαγή από το τέλος, να ισχύει για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

 

Γ) Παράταση προθεσμίας ή αναστολής της καταβολής χρεών προς το Δήμο που λήγουν ή έληξαν στο χρονικό διάστημα 11/03/2020 – 30/04/2020.

Εφαρμόζεται η παράταση προθεσμίας καταβολής των χρεών προς το Δήμο λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, εφαρμόζοντας αναλογικά την αναστολή καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και συγκεκριμένα την ΠΝΠ 11/03/2020 (άρθρο 2),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στην οποία προβλέφθηκε η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων και ρυθμισμένων στις ΔΟΥ ή στα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών και αναστολής είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών για:

1.επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

2.φυσικά πρόσωπα – μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών και

3.φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις ως άνω επιχειρήσεις

Η εν λόγω διευκόλυνση  να ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον Νόμο, δηλ. έως 31/8/2020.

Οι εν λόγω διατάξεις περί παράτασης προθεσμιών καταβολής και αναστολής είσπραξης, όπως διευκρινίστηκε και με την υπ’ αριθμ. 10/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, ισχύουν αναλογικά και για τις οφειλές των προσώπων αυτών προς τους Δήμους και τα Δημοτικά ΝΠΔΔ βάσει του άρθρου 167 του Ν.3463/06.

Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

 

Οι ρυθμίσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες και ανταποκρίνονται άμεσα, συντονισμένα και στοχευμένα, στον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού COVID 19, καθώς και στην στήριξη της τοπικής αγοράς και κοινωνίας.

Η Δημοτική Σύμβουλος Γιαννακοπούλου Ειρήνη ψηφίζει ΄΄Ναι΄΄ επί του θέματος με την επισήμανση η απαλλαγή αυτή των επιχειρήσεων από τα προαναφερόμενα τέλη να είναι για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που προβλέπει η Π.Ν.Π, δηλαδή από έξι (6) μήνες τουλάχιστον και άνω.

 1. Η παρούσα απόφαση ως κανονιστική να δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενό της στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής σε μια ημερήσια εφημερίδα.

 

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γρίσπος Σταμάτιος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Βασσάλος Εμμανουήλ, Δεσποτίδη Καλλιόπη, Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Λουδάρος Γεώργιος, Ψυχογυιού Ελευθερία, Γαβαλά Άννα, Παναγάκης Γεώργιος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Σπανός Θεόδωρος.

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Συνοδινός Ελευθέριος, Σίμος Σταμάτιος.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων : Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού), Γαβαλάς Ιωάννης (Αιγιάλης).

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων).

Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων :  —————————

Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων).                                                          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ