ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ

ΑΡΙΘ.: 5/2020
Ημερομηνία πρόσκλησης: 24-04-2020
Ημερομηνία συνεδρίασης: 29-04-2020, ημέρα: Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.

 

Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκε ένα θέμα (1) θέμα που υπήρχε στην Ημερήσια Διάταξη.

ΘΕΜΑ 1ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 14.

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΄΄

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 366.509,63€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που εδόθη στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού από την ένταξη της πράξης: «Σύνταξη μελετών και παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την αναβάθμιση υποδομών Λιμένα Αιγιάλης» στο Πρόγραμμα ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ΄΄ στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙV «Σύνταξη/Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων».

Το ποσό αυτό να εγγραφεί με αναμόρφωση στον Προϋπολογισμό 2020 του Δ.Λ.Τ.Α, για να μπορεί το Δ.Λ.Τ.Α να το χρησιμοποιήσει για το σκοπό που εδόθη.

Σε σύνολο επτά (7) μελών του Δ.Σ.:

Παρόντα μέλη (5): Καραϊσκος Ελευθέριος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Θεολογίτης Μιχαήλ, Παναγάκης Γεώργιος,  Μπονίδης Ανδρέας (Λιμενάρχης Αμοργού).

Απόντα μέλη      (2) : Σίμος Σταμάτιος, Ψακής Ιωάννης του Νικήτα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ