ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5ης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΑΡΙΘΜ.: 5/2020
Ημερομηνία πρόσκλησης: 26 – 03 – 2020
Ημερομηνία συνεδρίασης: 27-03-2020 ημέρα: Παρασκευή  και  ώρα  10:00 π.μ.

Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, προς λήψη απόφασης για τρία (3) θέματα για τα οποία έπρεπε άμεσα να παρθεί απόφαση από το Δ.Σ. για συγκεκριμένους λόγους που θα αναφερθούν παρακάτω.

Ο λόγος της Έκτακτης  διά περιφοράς συνεδρίασης του Δ.Σ.  είναι ο περιορισμός της πανδημίας του κορονοϊού που εξαπλώνεται συνεχώς τις τελευταίες μέρες στη Χώρα μας, καθώς και η ανάγκη να προστατευθούν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (Δημοτικοί Σύμβουλοι, Δημοτικοί Υπάλληλοι) που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου από την εξάπλωση αυτή του Κορονοϊού – Covid 19, για την οποία έχουν παρθεί από την Πολιτεία κατεπείγοντα μέτρα, σύμφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν – ως προελέχθη – τρία (3) θέματα  για λήψη άμεσης σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. τα οποία είναι τα εξής:

 

ΘΕΜΑ 1Ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 37/2020.

2η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2020.                                       

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

 1. Εγκρίνει την Διά περιφοράς σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019,  στην εγκύκλιο 18318/13-3-2020 του ΥΠΕΣ, αλλά και στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», στο οποίο προβλέπεται η διά περιφοράς σύγκλισή του.
 2. Εγκρίνει τη 2η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού του Έτους 2020 στο σύνολό της, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
 3. Να αποσταλεί η παρούσα απόφαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προς έγκριση.
 4. Η παρούσα Απόφαση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 2Ο: (2ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 38/2020.

Παραλαβή και έγκριση της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος, καθώς και έγκριση διενέργειας της προμήθειας και του σχετικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.     

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

 1. Εγκρίνει την Διά περιφοράς σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, στην εγκύκλιο 18318/13-3-2020 του ΥΠΕΣ, αλλά και στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», στο οποίο προβλέπεται η διά περιφοράς σύγκλισή του.
 2. Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται σ΄ αυτήν για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 12μ3 με σύστημα πλύσης κάδων για τις ανάγκες του Δήμου Αμοργού, με προϋπολογισμό μελέτης 148.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 3. Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας του εν λόγω απορριμματοφόρου οχήματος και τη διενέργεια του σχετικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο με Α.Π.:83448/22-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6 – 0Υ6), απ΄ όπου προκύπτει η εξασφάλιση χρηματοδότησής της.
 4. Οι όροι του διαγωνισμού να καθοριστούν επακριβώς από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, όπως περιγράφονται στο τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια.
 5. Η παρούσα Απόφαση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ.

———————————————————————————————————————————————–

Α) Οι λόγοι άμεσης συζήτησης των θεμάτων (1ο και 2ο) είναι ότι πρέπει να γραφεί στον Προϋπολογισμό 2020 το ποσό των 150.000 ευρώ με αναμόρφωση – που έχει δοθεί στο Δήμο από το πρόγραμμα ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ΄΄ για αγορά απορριμματοφόρου οχήματος 12μ3 για τις ανάγκες του Δήμου – για να μπορεί να προχωρήσει στη συνέχεια – όσο γίνεται γρηγορότερα – η διενέργεια της προμήθειας και ο σχετικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός. Απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η όλη διαδικασία του διαγωνισμού θεωρείται η έγκριση της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

————————————————————————————————————————————————–ΘΕΜΑ 3Ο: (3ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 39/2020.

Αποδοχή χρηματοδοτήσεων που αφορούν το Δήμο Αμοργού.                               

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

 1. Εγκρίνει την Διά περιφοράς σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019,  στην εγκύκλιο 18318/13-3-2020 του ΥΠΕΣ, αλλά και στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», στο οποίο προβλέπεται η διά περιφοράς σύγκλισή του.
 2. Αποδέχεται τη συμπληρωματική χρηματοδότηση, ποσού 47.100,00 ευρώ, που εδόθη στο Δήμο μας από τους ΚΑΠ 2020 για την κάλυψη είτε των λειτουργικών του δαπανών, είτε για επενδυτικές του δραστηριότητες και έργα μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ποσό αυτό να εγγραφεί με αναμόρφωση στα έσοδα με Κ.Α 0619.01 του Προϋπολογισμού του Δήμου μας Έτους 2020, για να μπορεί ο Δήμος μας να χρησιμοποιήσει το ποσό για τους σκοπούς που εδόθη.
 3. α) Αποδέχεται τη χρηματοδότηση του Δήμου Αμοργού και τους όρους αυτής, προϋπολογισμού ένταξης 138.740,00 € για την «προμήθεια και εγκατάσταση βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α» σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης προς Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο(ΣΑΠΟ) και β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αμοργού για την υπογραφή του παραπάνω Συμφώνου (ΣΑΠΟ) και για τις περαιτέρω ενέργειες.
 4. α) Αποδέχεται τη συνολική χρηματοδότηση προς το Δήμο μας ποσού 332.550,00 που έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έργο ΄΄Επέκταση Νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού΄΄ με κωδικό ΟΠΣ 5052160, το οποίο έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ-067/1 με κωδικό έργου 2020ΕΠ06710002, από την οποία – συνολική χρηματοδότηση – εδόθη κατ΄ αρχάς μέρος αυτής, ποσού 33.260,00 ευρώ, με την με Α.Π.:33600/27-3-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και επενδύσεων, το οποίο ποσό επίσης αποδέχεται και β)Το ποσό αυτό των 33.260,00 ευρώ (α΄ δόση) να εγγραφεί με αναμόρφωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας για να μπορεί ο Δήμος μας να το χρησιμοποιήσει για το σκοπό που εδόθη.
 5. Η παρούσα Απόφαση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ.

———————————————————————————————————————————————–

Β) Ο λόγος της άμεσης συζήτησης του τρίτου (3ου) θέματος είναι ότι χρειάζεται απόφαση από το Δ.Σ. αποδοχής της χρηματοδότησης των 234.600,00 ευρώ που εδόθη από το ΥΠΕΣ στο Δήμο μας, ώστε να γραφεί σε επόμενη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού για να χρησιμοποιηθεί από το Δήμο μας για τους σκοπούς που έχει χορηγηθεί.

————————————————————————————————————————————————

Συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γρίσπος Σταμάτιος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Βασσάλος Εμμανουήλ, Δεσποτίδη Καλλιόπη, Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Ψυχογυιού Ελευθερία, Λουδάρος Γεώργιος, Γαβαλά Άννα, Συνοδινός Ελευθέριος, Παναγάκης Γεώργιος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Σπανός Θεόδωρος, Σίμος Σταμάτιος. Μη συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:  —————————–

Συμμετέχοντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων : —————————

Μη συμμετέχοντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού), Γαβαλάς Ιωάννης (Αιγιάλης), Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων).

Συμμετέχοντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων :  ——————————–

Μη συμμετέχοντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων).

                                                           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ