ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.ΑΑΡΙΘ.: 4/2020
Ημερομηνία πρόσκλησης: 28-02-2020
Ημερομηνία συνεδρίασης: 03-03-2020, ημέρα: Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκαν πέντε (5) θέματα  που υπήρχαν στην Ημερήσια Διάταξη.

ΘΕΜΑ 1ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 9.
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Έτους 2020 στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού και υποβολή σχετικού αιτήματος στο ΥΠΕΣ.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
1.Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων, κλάδου ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με κάλυψη 100% της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου από τις παρεχόμενες υπηρεσίες (έσοδα προσόρμισης –πρύμνισης παραβολής πλοίων, χρήση λιμένων, κοινόχρηστων χώρων κ.λ.π.), σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.14 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/2017(ΦΕΚ 107/Α/2017), για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω στην εισήγηση του θέματος.
2.Το αίτημα να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έλεγχο και περαιτέρω ενέργειες.

ΘΕΜΑ 2ο: (2ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 10
Παραλαβή της προμελέτης του έργου: ΄΄Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Αιγιάλης Αμοργού΄΄.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει την παραλαβή της προμελέτης του έργου ΄΄Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Αιγιάλης Αμοργού΄΄ όπως αυτή θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμοργού, με την προϋπόθεση να υπερυψωθεί η προστασία του μώλου στα πλαίσια της οριστικής μελέτης του προαναφερόμενου έργου.

ΘΕΜΑ 3ο: (3ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 11.
Επανεξέταση αιτήματος κας Δεσποτίδη Καλλιόπης του Δημ. για υπόδειξη θέσης τοποθέτησης ενός πεπαλαιωμένου καϊκιού στο λιμάνι των Καταπόλων Αμοργού στα πλαίσια του προγράμματος ΄΄Καράβια που δεν φοβήθηκαν΄΄ το οποίο επιμελείται και πραγματοποιεί η εικαστικός Χριστιάννα Οικονόμου.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει το προς τοποθέτηση πεπαλαιωμένο καϊκι στο λιμάνι των Καταπόλων Αμοργού στα πλαίσια του προγράμματος ΄΄Καράβια που δεν φοβήθηκαν΄΄ να τοποθετηθεί στο σημείο νότια από τα μπλόκια που υπάρχουν στο λιμάνι, απέναντι από το Ηρώο της Κοινότητας και να υπάρχει από την μια και την άλλη πλευρά του ένα κενό, όσο χρειάζεται, ώστε να είναι πιο εμφανές και ορατό.

ΘΕΜΑ 4ο: (4ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 12.
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό μέχρι 31/12/2020 στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
Α)Συγκροτεί Επιτροπή Συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών για προκύπτοντα θέματα του Δ.Λ.Τ.Α με τα εξής μέλη:

  1. Καραίσκο Ελευθέριο, Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Γρίσπο Κων/νο, Αντιπρόεδρο.
  2. Παναγάκη Γεώργιο, μέλος του Δ.Σ. με αναπληρωτή τον κ. Σίμο Σταμάτιο, μέλος του Δ.Σ. και
  3. Δενδρινό Νικόλαο του Ιωάνν. Φορολογούμενο Δημότη Δ. Αμοργού με αναπληρωτή του την κα Πρασίνου Καλλιόπη του Ελευθ., Φορολογούμενο Δημότη του Δ. Αμοργού.

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής να εκτελεί η Δημοτική Υπάλληλος Μενδρινού Ειρήνη, με αναπληρωτή της την κα Γιαννακού Αναστασία, Δημοτική Υπάλληλο.
Β) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα μέλη της Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 5ο: (5ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 13.
Ορισμός εκπροσώπων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το Έτος 2020.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
Α) Ορίζει ως εκπροσώπους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το Έτος 2020 για τις περιοχές ευθύνης του, τους:
–  κ. Ψακή Ιωάννη του Νικήτα, μέλος του Δ.Σ. με αναπληρωτή του τον κ. Κρόσμαν Μιχαήλ, αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.
Β) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα μέλη της Επιτροπής.

Σε σύνολο επτά (7) μελών του Δ.Σ.:

Παρόντα μέλη:  Καραϊσκος Ελευθέριος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Σίμος Σταμάτιος, Θεολογίτης Μιχαήλ, Ψακής Ιωάννης του Νικήτα.

Απόντα μέλη:  Παναγάκης Γεώργιος,  Μπονίδης Ανδρέας (Λιμενάρχης Αμοργού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ