ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4ης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΑΡΙΘΜ.: 4/2020
Ημερομηνία πρόσκλησης: 17 – 03 – 2020 σε συνέχεια της 13/3/2020 κατ΄ αρχάς δοθείσης  πρόσκλησης για Συνεδρίαση του Δ.Σ. κεκλεισμένων των θυρών.

 Ημερομηνία συνεδρίασης: 19-03-2020 ημέρα: Πέμπτη  και  ώρα  17:00 μ.μ.

Η συνεδρίαση αυτή δεν  πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί κεκλεισμένων των θυρών, αλλά  διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, προς λήψη απόφασης για δύο μόνο εκ των εννέα που είχε αρχικά προγραμματιστεί να συζητηθούν (με την 13/3/2020 δοθείσα πρώτη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ.), για τα οποία έπρεπε άμεσα να παρθεί απόφαση από το Δ.Σ. λόγω συγκεκριμένων λόγων.

Για την μετατροπή της συνεδρίασης σε Διά περιφοράς ενημερώθηκαν ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι με την με Α.Π.:1056/17-3-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία εξεδόθη σε συνέχεια της με Α.Π.:1021/13-3-2020 αρχικής πρόσκλησης για συνεδρίαση του Δ.Σ. κεκλεισμένων των θυρών.

Ο λόγος της μετατροπής της προγραμματισμένης συνεδρίασης του Δ.Σ. σε διά περιφοράς είναι ο περιορισμός της πανδημίας του κορονοϊού που εξαπλώνεται συνεχώς τις τελευταίες μέρες στη Χώρα μας, καθώς και η ανάγκη να προστατευθούν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (Δημοτικοί σύμβουλοι, Δημοτικοί Υπάλληλοι) που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου από την εξάπλωση αυτή του Κορονοϊού-Covid 19, για την οποία έχουν παρθεί από την Πολιτεία κατεπείγοντα μέτρα, σύμφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν – ως προελέχθη – δύο (2) θέματα  για λήψη άμεσης σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. ως εξής:

 

ΘΕΜΑ 1Ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 35/2020.

Χορήγηση αδείας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου παραγωγού.

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

1.Εγκρίνει την Διά περιφοράς σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019,  στην εγκύκλιο 18318/13-3-2020 του ΥΠΕΣ, αλλά και στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», στο οποίο προβλέπεται η διά περιφοράς σύγκλισή του.

2.Εγκρίνει τη χορήγηση αδείας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου παραγωγού πωλητή στον Κωνσταντίνο Νομικό του Ευαγγέλου, σύμφωνα με το Ν. 4497/ΦΕΚ 171, Τεύχος Α΄ 13-11-2017, εφ΄ όσον είναι επαγγελματίας αγρότης και πληρούνται και οι λοιπές προδιαγραφές  του άρ. 4 του προαναφερθέντος νόμου, στο πρόσωπό του. Σημειώνεται ότι για  να εξασκήσει το επάγγελμα του παραγωγού πωλητή πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου οπωροκηπευτικών προϊόντων, θα πρέπει να λάβει την έγκριση δραστηριοποίησης από την οικεία Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. να διαβιβαστεί ο φάκελός του αιτούντος με όλα τα δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για λήψη έγκρισης δραστηριοποίησης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.  Πρωτ. Οικ. 577/28-02-2020 Ανακοίνωση – πρόσκληση  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε να μπορεί ο αιτών, νομίμως να εξασκεί το επάγγελμα του  παραγωγού πωλητή πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου οπωροκηπευτικών προϊόντων.

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αμοργού κ. Καραϊσκο Ελευθέριο να υπογράψει την άδεια υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου παραγωγού πωλητή οπωροκηπευτικών προϊόντων του κ. Κωνσταντίνου Νομικού του Ευαγγέλου.

 

4. Να διαβιβαστεί ο φάκελος του αιτούντος με όλα τα δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για λήψη έγκρισης δραστηριοποίησης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Πρωτ. Οικ. 577/28-02-2020 Ανακοίνωση – πρόσκληση  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε να μπορεί ο αιτών, νομίμως να εξασκεί το επάγγελμα του  παραγωγού πωλητή πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου οπωροκηπευτικών προϊόντων.

5.Η παρούσα Απόφαση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ.

 


ΘΕΜΑ 2Ο: (2ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 36/2020.

Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στη θέση ΄΄ ΛΕΛΗΣ΄΄ της Τ.Κ. Αμοργού.  

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Α) Εγκρίνει την Διά περιφοράς σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019,  στην εγκύκλιο 18318/13-3-2020 του ΥΠΕΣ, αλλά και στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», στο οποίο προβλέπεται η διά περιφοράς σύγκλισή του.

Β) Εγκρίνει την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου εκτάσεως 46.704,63 τ.μ. στη θέση «ΛΕΛΗΣ» της Τ. Κοινότητας Χώρας Αμοργού για την εγκατάσταση συγκροτήματος παραγωγής ασφαλτικών υλικών επίστρωσης οδών και την Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. με τη διαδικασία της δημοπρασίας και με τις εξής προϋποθέσεις:

1) Η εκμίσθωση – παραχώρηση του δημοτικού ακινήτου να είναι μέχρι τις 31/12/2023. 

2) Ο εκμισθωτής με ευθύνη του να εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες που χρειάζονται για τη λειτουργία της μονάδας που θα εγκαταστήσει στον παραχωρηθέντα δημοτικό χώρο.

3) Μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών ο εκμισθωτής να εκπονήσει και να υποβάλει Τεχνική μελέτη αποκατάστασης του χώρου την οποία να προσκομίσει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο και την οποία να υλοποιήσει με δικές του δαπάνες αμέσως πριν την παράδοση του χώρου και την απόδοση του συμφωνηθέντος μισθίου.

4) Η περίφραξη του χώρου καθ΄ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της μονάδος θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην δημιουργεί οπτική όχληση και να υποβαθμίζει το φυσικό τοπίο της περιοχής.

5) Τα προϊόντα των εκσκαφών που θα προκύπτουν από τη διαμόρφωση του χώρου να διατίθενται σε δημόσια έργα που εκτελούνται στην Αμοργό και δωρεάν για τις ανάγκες του Δήμου.

6) Τυχόν ζημιές που θα προκύψουν στο δρόμο πρόσβασης στο χώρο από βαριά οχήματα να επιδιορθώνονται από τον εκμισθωτή΄΄.

Η εκμίσθωση του ακινήτου να γίνει σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που  θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το Δημοτικό Συμβούλιο, η δε δημοπρασία να διεξαχθεί από την Τριμελή Επιτροπή που έχει οριστεί με την υπ΄ αριθμ.2/2020 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, σύμφωνα πάντα με τους όρους της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

Γ) Η παρούσα Απόφαση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νομικού  Δήμητρα και Παναγάκης Γεώργιος ψήφισαν ΄΄παρών΄΄.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Συνοδινός Ελευθέριος συμφωνεί με την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης στη θέση ΄΄ΛΕΛΗΣ΄΄ αφού – όπως είπε – συμφωνεί και το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αμοργού και επίσης συμφωνεί με τις προϋποθέσεις εκμίσθωσης που αναφέρθηκαν παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων – όπως επισήμανε – και των προϋποθέσεων που αναφέρει το Τοπικό Συμβούλιο Αμοργού (Χώρας). 

Η Δημοτική Σύμβουλος Γιαννακοπούλου Ειρήνη συμφωνεί με την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης στη θέση ΄΄ΛΕΛΗΣ΄΄ , αλλά με τις εξής προϋποθέσεις:

       Η διαμόρφωση του χώρου και η κατασκευή γενικότερα να είναι νοικοκυρεμένη και να μην προσβάλει το περιβάλλον.

       Τα υλικά που θα κατασκευάζονται να είναι μόνο για τα έργα του Δήμου και όχι για εξαγωγή σε άλλα μέρη εκτός Αμοργού.

Επίσης η κα Γιαννακοπούλου προτείνει το μίσθωμα που θα καθοριστεί  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να είναι αξιοπρεπές και να προσδιοριστεί γύρω στις δύο χιλιάδες ευρώ το μήνα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σίμος Σταμάτιος ψηφίζει ΄΄Ναι΄΄ στην εκμίσθωση της εν λόγω δημοτικής έκτασης, αλλά με την προϋπόθεση – όπως επισήμανε – να έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες νόμιμες αδειοδοτήσεις.

Θετικά επί του θέματος ψήφισε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ.Αμοργού (Χώρας) κ. Δεσποτίδης Ευάγγελος, συμφωνώντας με τις προϋποθέσεις που τίθενται από το Δήμο και το Τοπικό Συμβούλιο Αμοργού για την εκμίσθωση της Δημοτικής έκτασης που προαναφέρθηκε.

 

Συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γρίσπος Σταμάτιος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Βασσάλος Εμμανουήλ, Δεσποτίδη Καλλιόπη, Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Ψυχογυιού Ελευθερία, Λουδάρος Γεώργιος, Γαβαλά Άννα, Συνοδινός Ελευθέριος, Παναγάκης Γεώργιος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Σπανός Θεόδωρος, Σίμος Σταμάτιος. Μη συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:  ——————————

Συμμετέχοντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων : Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού).

Μη συμμετέχοντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Γαβαλάς Ιωάννης (Αιγιάλης), Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων).

Συμμετέχοντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων :  ——————————–

Μη συμμετέχοντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

.