ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΑΡΙΘΜ.: 3/2020
Ημερομηνία πρόσκλησης: 14 – 02 – 2020
Ημερομηνία συνεδρίασης: 20-02-2020 ημέρα: Πέμπτη  και  ώρα  17:00 μ.μ.

Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν έντεκα (11) θέματα που υπήρχαν στην Ημερήσια Διάταξη για λήψη σχετικής απόφασης από το Δ.Σ.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την παρακάτω σειρά ως εξής:

ΘΕΜΑ 1Ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 24/2020.
1η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2020.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αμοργού 2020 στο σύνολό της, όπως την εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, χωρίς καμία τροποποίηση, καθώς επίσης και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει αυτή.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασσάλος Εμμανουήλ διαφώνησε σε κάποια σημεία της Αναμόρφωσης.

ΘΕΜΑ 2Ο: (2ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 25/2020.
Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2020.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Αμοργού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για το Έτος 2020, στον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΥΝΟΔΙΝΟ ΙΚΕ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΙΓΙΑΛΗ ΑΜΟΡΓΟΣ, με Α.Φ.Μ: 800994587 Δ.Ο.Υ. Νάξου, πρατηριούχο υγρών καυσίμων με έδρα την Αμοργό έναντι ποσού 41.450,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την διαπραγμάτευση που έγινε και τα οριζόμενα στην διακήρυξη και στη σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΘΕΜΑ 3Ο: (3ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 26/2020.
Έγκριση σύναψης χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Αμοργού και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χώρας Αμοργού για την παραχώρηση του parking, ιδιοκτησίας του, στα Κατάπολα Αμοργού.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
1.Εγκρίνει τη σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Αμοργού και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χώρας Αμοργού για την παραχώρηση προς τον Δήμο, της χρήσης, άνευ ανταλλάγματος, του ακινήτου ιδιοκτησίας του στα Κατάπολα Αμοργού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως parking. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 έτη.
2.Σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. να προσκομιστεί συγκεκριμένο σχέδιο χρησιδανείου προς έγκριση, στο οποίο θα περιγράφονται επακριβώς οι όροι της σύμβασης.

ΘΕΜΑ 4ο: (4ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 27/2020.
Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής εκτίμησης για την μίσθωση ακινήτου στα Κατάπολα Αμοργού για ποικίλες χρήσεις του Δήμου.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
1.Συγκροτεί Επιτροπή εκτίμησης του ακινήτου που θα μισθώσει ο Δήμος μας στην περιοχή Καταπόλων Αμοργού για ποικίλες χρήσεις και δράσεις (αθλητικές, πολιτιστικές, γυμναστήριο, αίθουσα ψυχαγωγίας και εκδηλώσεων  κτλ) με τα εξής μέλη :
α) Γρίσπο Κων/νο, Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρο της Επιτροπής.
β) Σταμάτιο Σίμο, Δημοτικό Σύμβουλο.
γ) Ρούσσο Κων/νο, Υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αμοργού.

  1. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα μέλη της Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 5ο: (5ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 28/2020.
Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου με δημοπρασία στη θέση ΄΄Αγροκήπιο΄΄ της Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει την εκμίσθωση με δημοπρασία  του Δημοτικού ακινήτου στη θέση ΄΄Αγροκήπιο΄΄ της Τ.Κ. Καταπόλων, εκτάσεως 1.000 τ.μ. για απλή γεωργική χρήση, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

ΘΕΜΑ 6ο: (6ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 29/2020.
Αποδοχή χρηματοδότησης.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

  1. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση του Δήμου μας, ποσού 150.000,00€ από το ΥΠΕΣ για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας ΄΄ Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος ΄΄ του Προγράμματος ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ΄΄.
  2. Το ποσό αυτό της χρηματοδότησης να εγγραφεί στο Δημοτικό Προϋπολογισμό με αναμόρφωση για να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό που εδόθη.

ΘΕΜΑ 7ο: (7ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 30/2020.
Έγκριση προσχεδίου τουριστικού εντύπου του Δήμου Αμοργού.   
Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Εγκρίνει το προσχέδιο του τουριστικού εντύπου του Δήμου Αμοργού.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σίμος Σταμάτιος ψήφισε ΄΄όχι΄΄, εις ένδειξη διαμαρτυρίας – όπως είπε – γιατί δεν συμπεριελήφθη σε αυτό και η Κάτω Μεριά του νησιού.

ΘΕΜΑ 8ο: (8ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 31/2020.
Ενοικίαση οικοπέδου στην περιοχή ΄΄Όρμος΄΄ Τ.Κ. Αιγιάλης για δημιουργία χώρου στάθμευσης.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

  1. Εγκρίνει την ενοικίαση από το Δήμο κατάλληλου χώρου για δημιουργία θέσεων στάθμευσης στην περιοχή ΄΄Όρμος΄΄ Αιγιάλης Αμοργού, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
  2. Συγκροτεί Επιτροπή εκτίμησης του προς ενοικίαση ακινήτου στην προαναφερόμενη περιοχή με τα εξής μέλη:

α) Γρίσπο Κων/νο, Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρο της Επιτροπής.
β) Γαβαλά Ιωάννη, Πρόεδρο της Τ.Κ. Αιγιάλης.
γ) Χάλαρη Γεώργιο, Υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αμοργού.
Η εν λόγω Επιτροπή να προβεί στην εκτίμηση του προς ενοικίαση ακινήτου και στις περαιτέρω ενέργειες ολοκλήρωσης της διαδικασίας ενοικίασής του από το Δήμο.

  1. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα μέλη της Επιτροπής και στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

ΘΕΜΑ 9ο: (9ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 32/2020.
Ενοικίαση οικοπέδου στην περιοχή ΄΄Αγιος Παύλος΄΄ Τ.Κ.Αιγιάλης για δημιουργία χώρου στάθμευσης.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

  1. Εγκρίνει την ενοικίαση από το Δήμο κατάλληλου χώρου για δημιουργία θέσεων στάθμευσης στην περιοχή ΄΄Άγιος Παύλος΄΄ Αιγιάλης Αμοργού, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
  2. Συγκροτεί Επιτροπή εκτίμησης του προς ενοικίαση ακινήτου στην προαναφερόμενη περιοχή με τα εξής μέλη:

α) Γρίσπο Κων/νο, Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρο της Επιτροπής.
β) Γαβαλά Ιωάννη, Πρόεδρο της Τ.Κ. Αιγιάλης.
γ) Χάλαρη Γεώργιο, Υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αμοργού.

Η εν λόγω Επιτροπή να προβεί στην εκτίμηση του προς ενοικίαση ακινήτου και στις περαιτέρω ενέργειες ολοκλήρωσης της διαδικασίας ενοικίασής του από το Δήμο.

  1. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα μέλη της Επιτροπής και στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

ΘΕΜΑ 10ο: (10ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 33/2020
Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στη θέση «Νερά» εκτός οικισμού Καταπόλων Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει – σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ύδρευσης (α.5,7 Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης) -τη σύνδεση του ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Ιζαμπέλ Ροπτέν – Σαγιαν & Ντενί – Αντρε Ροπτέν, στη θέση «Νερά», εκτός οικισμού Καταπόλων Τ.Κ. Καταπόλων, στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για οικοδομικές εργασίες,  η δε ενημέρωση  του Δήμου για παύση των οικοδομικών εργασιών να γίνει με ευθύνη του ιδιοκτήτη (αίτηση αλλαγής τιμολογίου), ώστε να μεταβληθεί και το τιμολόγιο χρέωσης από οικοδομικών εργασιών (επαγγελματικό χωρίς αποχέτευση) σε αντίστοιχο της χρήσης του ακινήτου (α.3 Κανονισμού).

ΘΕΜΑ 11ο: (11ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 34/2020.
Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου εκτός οικισμού ΄΄Βρούτση΄΄ Τ.Κ. Βρούτση Αμοργού. 
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει – σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ύδρευσης (α.5,7,10 Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης) – τη σύνδεση του αγροτεμαχίου φερόμενης ιδιοκτησίας Meynadier Marie, εκτός οικισμού Βρούτση Τ.Κ. Βρούτση, στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για πότισμα ελαιόδεντρων (γεωργική χρήση).

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γρίσπος Σταμάτιος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Βασσάλος Εμμανουήλ, Δεσποτίδη Καλλιόπη, Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Ψυχογυιού Ελευθερία, Γαβαλά Άννα, Συνοδινός Ελευθέριος,  Σίμος Σταμάτιος, Σπανός Θεόδωρος.

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:  Λουδάρος Γεώργιος, Παναγάκης Γεώργιος, Σπανός Θεόδωρος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων : Γαβαλάς Ιωάννης (Αιγιάλης), Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων).

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού).

Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων :  Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων).

Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  ————————–

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ