ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.: 26/2019

Ημερομηνία πρόσκλησης: 20 – 11 – 2019

Ημερομηνία συνεδρίασης: 25-11-2019 ημέρα: Δευτέρα  και ώρα 18:00 μ.μ.

Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν δεκαοκτώ (18) θέματα της Ημερησίας Διάταξης και ένα (1) θέμα που υπήρχε Εκτός της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: (1ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 252/2019.

Παραχώρηση για χρήση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο Δήμο Αμοργού οικοπέδου για δημιουργία Πράσινου Σημείου.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα:

  1. Η δημιουργία Πράσινου Σημείου σε οικόπεδο πλησίον του Φράγματος Εμπλουτισμού και Ανάσχεσης στις ΄΄Αδριάδενες» Καταπόλων΄΄, το οποίο ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αμοργού.
  2. Να υποβληθεί σχετικό αίτημα από το Δήμο προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για παραχώρηση και χρήση οικοπέδου 1.000 τ.μ. περίπου για δημιουργία Πράσινου Σημείου στη παραπάνω αναφερόμενη θέση.

ΘΕΜΑ 2ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 253/2019.

Τροποποίηση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η κατ΄ άρθρο τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού του Δήμου.

ΘΕΜΑ 3ο: (2ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 254/2019.

Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αμοργού με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού για καθαριότητα χώρων ευθύνης του Δ.Λ.Τ.Α.

Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία:

Α) Η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμοργού και του Δ.Λ.Τ. Αμοργού, διετούς διάρκειας, συνολικού ποσού 100.000,00€, για την αποκομιδή απορριμμάτων, καθαριότητα κ.λ.π στις ζώνες λιμένων ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Αμοργού που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Αμοργού.

Β) Η Προγραμματική σύμβαση αυτή να ισχύει από την υπογραφής της και για δύο Έτη.

Γ) Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού να καταβάλλει στον Δήμο Αμοργού για τις υπηρεσίες που θα παρέχει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) ετησίως (για 2 Έτη συνολικά 100.000,00 ευρώ) σε βάρος της οικείας πίστωσης του Προϋπολογισμού του με ΚΑ: 20.6737.001, με τον τρόπο που αναφέρεται στο σχέδιο της Προγραμματικής σύμβασης.

Δ) Στο σύνολό του το σχέδιο της Προγραμματικής  Σύμβασης μεταξύ  του Δήμου Αμοργού και του Δημοτικού Λ.Τ. Αμοργού.

Ε) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Καραϊσκο Ελευθέριο να υπογράψει την εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση και κάθε άλλο σχετικό με την υλοποίηση της παρούσας έγγραφο.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγάκης Γεώργιος ψήφισε ΄΄παρών΄΄.

ΘΕΜΑ 4ο: (3ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 255/2019.

Αποδοχή χρηματοδοτήσεων του Δήμου Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα:

Α) 4.460,00€  από το ΥΠ.Ε.Σ από τα έσοδα του τέλους διαφήμισης κατηγορίας Δ΄.

Β) 5.280,00€ από το Υ.Π.Ε.Σ. από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.19 του άρθρου 24 του Ν.2130/93.

Γ)  5.305,00 από το ΥΠΕΣ από τη συμπληρωματική χρηματοδότηση των ΚΑΠ 2019 που εδόθη για τα σχολεία και να κατανεμηθεί ως εξής:

  • 2917,75€ για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 2387,25€ για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δ) ποσό 22.446.23€ με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως επιχορήγηση στο Δήμο για την κάλυψη της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτροδότησης των δύο μονάδων αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας 600m3/d στα Κατάπολα Αμοργού.

Ε) ποσό 28.403,56€ από τους ΚΑΠ 2019 (Συμπληρωματική κατανομή).

ΘΕΜΑ 5ο: (4ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 256/2019.

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Αμοργού και αναπληρωτή του ως μελών στην Πενταμελή Επιτροπή επιλογής δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα ως εκπρόσωπος του Δήμου μας στην Πενταμελή Επιτροπή για την επιλογή του δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο μας ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος του Δήμου κ. Βασσάλος Εμμανουήλ με αναπληρωτή του τη Δημοτική Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο του Δήμου κα Δεσποτίδη Καλλιόπη

ΘΕΜΑ 6ο: (5ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 257/2019.

Παράταση των συμβάσεων του προσωπικού που συγκροτεί την Μονάδα ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄ του Δήμου Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δ. Αμοργού μέχρι 30/09/2020, βάσει του άρθρου 229 του Ν.4635/19(ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019), ώστε να συνεχίσει ομαλά η λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος.

ΘΕΜΑ 7ο: (6ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 258/2019.

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στη συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ) Κυκλάδων.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός ως εκπροσώπου του Δήμου μας στη συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής της Δημοτικής Συμβούλου κας Ψυχογυιού Ελευθερίας με αναπληρωτή της το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λουδάρο Γεώργιο. Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα να οριστούν και δύο Εκπρόσωποι στην εν λόγω Επιτροπή, ένας Εκπρόσωπος από τον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο ΄΄ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΚΕΣΙΝΗ΄΄ και ένας από τον Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Σύλλογο ΄΄ΑΡΧΑΙΑ ΒΙΓΛΑ΄΄ (που θα υποδειχτούν από τους δύο Συλλόγους).

ΘΕΜΑ 8ο: (7ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 259/2019

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Αμοργού στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός ως εκπροσώπου του Δήμου μας στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. του Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου του Δήμου Γρίσπου Κων/νου, με αναπληρωτή του τη Δημοτική Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο του Δήμου κα Δεσποτίδη Καλλιόπη.

ΘΕΜΑ 9ο: (8ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 260/2019

Παραλαβή της μελέτης του έργου:΄΄ Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στην Αρκεσίνη Αμοργού΄΄.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα

ΘΕΜΑ  10ο: (9ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 261/2019

Λήψη απόφασης για δέσμευση λειτουργίας και συντήρησης της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ».

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα

ΘΕΜΑ 11ο: (10ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 262/2019.

Έγκριση  της με αριθμ. 11-2019 Τεχνικής Μελέτης του Δήμου Αμοργού για το υποέργο ΄΄Ανάπτυξη Δημοτικού Δικτύου Πράσινων Σημείων Δήμου Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 12ο: (11ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 263/2019.

Έγκριση της με αριθμ.12/2019Τεχνικής Μελέτης του Δήμου Αμοργού για το υποέργο ΄΄Κατασκευή επέκτασης ΧΥΤΥ Δήμου Αμοργού΄΄.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα .

ΘΕΜΑ 13ο: (12ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 264/2019.

Έγκριση της με αριθμ.13/2019Τεχνικής Μελέτης του Δήμου Αμοργού για το υποέργο ΄΄ Αναβάθμιση υποδομών ΣΜΑΥ Δήμου Αμοργού΄΄.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 14ο: (13ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 265/2019.

Έγκριση της με αριθμ.14/2019 Μελέτης Τεχνικών Προδιαγραφών του Δήμου Αμοργού για την προμήθεια του υποέργου ΄΄Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων – κομποστοποίηση Δήμου Αμοργού΄΄.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα

ΘΕΜΑ 15ο: (14ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 266/2019.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το πρόγραμμα εκτέλεσης κουνουποκτονίας για τα Έτη 2020-2023.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 16ο: (15ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 267/2019.

Αίτημα Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου ΄΄ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΚΕΣΙΝΗ΄΄ για παραχώρηση χώρου για δημιουργία μικρού κλειστού γυμναστηρίου στην Αρκεσίνη Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση του χώρου της πρώην Κοινότητος Αρκεσίνης στο Πολιτιστικό Σύλλογο ΄΄Αρχαία Αρκεσίνη΄΄ για την προσωρινή εγκατάσταση των οργάνων γυμναστικής της Ομάδας Αιγαίου για την υλοποίηση προγραμμάτων εκγύμνασης της νεολαίας της Αρκεσίνης, εφόσον ο χώρος κριθεί κατάλληλος για αυτές τις δράσεις, με προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σώμα της σχετικής απόφασης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 17ο: (16ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 268/2019.

Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου εκτός οικισμού Καταπόλων Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού. 

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα για οικιακή χρήση.

ΘΕΜΑ 18ο: (17ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 269/2019.

Δωρεάν παραχώρηση νερού στην περιοχή Αγ. Παύλος Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού.  

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η δωρεάν παραχώρηση νερού και κατ΄ επέκταση η απαλλαγή χρέωσης κατανάλωσης του νερού αυτού έως την ποσότητα των 100 κ.μ ετησίως σε καθένα εκ των δυο ακινήτων, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Βεκρή Ελευθέριου και Βεκρή Ιωάννη (200κ.μ συνολικά ετησίως) που βρίσκονται στην περιοχή Αγ. Παύλος, εκτός οικισμού ΄΄ Όρμου΄΄ Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Κανονισμού Ύδρευσης και με δεδομένο ότι η παραπάνω απαλλαγή αφορά μόνο τα συγκεκριμένα ακίνητα ως ωφελούμενα από τη δεξαμενή νερού που θα κατασκευαστεί σε τμήμα αγροτεμαχίου που έχουν παραχωρήσει στο Δήμο οι δύο προαναφερόμενοι, όταν αυτή τεθεί σε λειτουργία και για όσο αυτή είναι λειτουργική.

ΘΕΜΑ 19ο: (18ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 270/2019.

Ανακήρυξη του Σμήναρχου (ΥΙ) Γεωργίου Φ. Τσολακίδη, ως επίτιμου Δημότη Αμοργού.  

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι(σε σύνολο 13 ήταν 11): Γρίσπος Σταμάτιος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Βασσάλος Εμμανουήλ, Δεσποτίδη Καλλιόπη, Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Λουδάρος Γεώργιος, Ψυχογυιού Ελευθερία, Συνοδινός Ελευθέριος Παναγάκης Γεώργιος, Σίμος Σταμάτιος, Σπανός Θεόδωρος.

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι (2): Γαβαλά Άννα, Γιαννακοπούλου Ειρήνη.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων (2): Γαβαλάς Παύλος (Αιγιάλης), Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού).

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων).

Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων :   ——————

Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ