Ημερομηνία πρόσκλησης: 12 – 7 – 2019

Ημερομηνία συνεδρίασης: 17-7-2019 ημέρα: Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.

Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκαν ένα (1) θέμα που υπήρχε Εκτός Ημερήσιας Διάταξης και δώδεκα (12) θέματα που υπήρχαν στην Ημερήσια Διάταξη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρ.5 του άρθρ.65 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρ.1 του Ν.4257/2014 (για θέματα εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης).

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

ΘΕΜΑ 1o: (1ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 105/2019.
Εξειδίκευση και έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00 € για χρηματοδότηση πολιτιστικής εκδήλωσης προς τιμή του Μάνου Ελευθερίου.
Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρούσσος Νικήτας και κα Γιαννακοπούλου Ειρήνη ψήφισαν ¨όχι¨.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πρέκας Δημήτριος ψήφισε ¨παρών¨.

ΘΕΜΑ 2o: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 106/2019.
Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Αμοργού και του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού΄΄ μετά την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Έτους 2019.
Περίληψη: Αποσύρεται επειδή δεν είχε προηγηθεί συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Αμοργού για έγκριση του Ο.Π.Δ του Δ.Λ.Τ.Α.

ΘΕΜΑ 3o: (2ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 107/2019.
3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αμοργού Έτους 2019.
Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρούσσος Νικήτας και κ. Στρατουδάκης Θεόδωρος ψήφισαν ¨όχι¨.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πρέκας Δημήτριος ψήφισε ¨παρών¨.

ΘΕΜΑ 4o: (3ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 108/2019.
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, για τη λειτουργία του Camping Καταπόλων Αμοργού.
Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρούσσος Νικήτας ψήφισε ¨όχι¨.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στρατουδάκης Θεόδωρος ψήφισε ¨παρών¨.

ΘΕΜΑ 5o: (4ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 109/2019.
Παραλαβή μελέτης χρηματο – οικονομικου κόστους ύδρευσης Δήμου Αμοργού.
Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρούσσος Νικήτας και κ. Στρατουδάκης Θεόδωρος ψήφισαν ¨όχι¨.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραίσκος Ελευθέριος ψήφισε ¨παρών¨.

ΘΕΜΑ 6o: (5ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 110/2019.
Παραλαβή της μελέτης της προμήθειας ΄΄Προμήθεια 2ης φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 600m3/d πόσιμου νερού στην Αιγιάλη Αμοργού΄΄.
Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 7o: (6ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 111/2019.
Παραλαβή της μελέτης του έργου ΄΄Κατασκευή συνοδών έργων 2ης μονάδας αφαλάτωσης παραγωγής 600m3/d πόσιμου νερού στην Αιγιάλη Αμοργού΄΄.
Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 8o: (7ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 112/2019.
Oρισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πλακόστρωτου εξομοιούμενου χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού».
Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.
Κατά την διάρκεια της συζητήσεως του παραπάνω θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σίμος Σταμάτιος.

ΘΕΜΑ 9o: (8ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 113/2019.
Oρισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Σφαγείου Αμοργού».
Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρούσσος Νικήτας και κ. Στρατουδάκης Θεόδωρος ψήφισαν ¨όχι¨.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σίμος Σταμάτιος ψήφισε ¨παρών¨.

ΘΕΜΑ 10o: (9ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 114/2019.
Oρισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης στον Άνω Ποταμό΄΄.
Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 11o: (10ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 115/2019.
Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής της διαλυθείσας σύμβασης του έργου «Αφαλάτωση Καταπόλων παραγωγής πόσιμου νερού 600 κ.μ. ανά ημέρα.
Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρούσσος Νικήτας ψήφισε ¨όχι¨.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σίμος Σταμάτιος και κ. Στρατουδάκης Θεόδωρος ψήφισαν ¨παρών¨.

ΘΕΜΑ 12o: (11ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 116/2019.
Oρισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Αιγιάλης Αμοργού»
Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρούσσος Νικήτας, κ. Σίμος Σταμάτιος και κ. Στρατουδάκης Θεόδωρος ψήφισαν ¨παρών¨.

ΘΕΜΑ 13o: (12ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 117/2019.
Παραλαβή της μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση της εν λόγω ενεργειακής αναβάθμισης.
Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Χάλαρη Παναγιώτα, Πράσινος Νικόλαος, Ψυχογυιός Παναγιώτης, Ρούσσος Νικήτας,   Πρέκας Δημήτριος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Στρατουδάκης Θεόδωρος,  Καραίσκος Ελευθέριος, Σίμος Σταμάτιος (προσήλθε λίγο πριν την έναρξη της συζήτησης του 7ου θέματος).

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γαβαλά Άννα, Συνοδινός Ελευθέριος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Βασσάλος Νικόλαος, Σίμος Σταμάτιος(προσήλθε λίγο πριν την έναρξη της συζήτησης του 7ου θέματος).

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Κοινοτήτων: Γαβαλάς Παύλος (Αιγιάλης), Λιούτας Γεώργιος (Καταπόλων).

Απόντες πρόεδροι Τ.Κοινοτήτων: Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού).

Παρόντες Εκπρόσωποι Τ.Κοινοτήτων:

Απόντες Εκπρόσωποι Τ.Κοινοτήτων: Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων), Οικονομίδης Λάμπρος (Βρούτση), Πατηνιώτη Σοφία (Αρκεσίνης).

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΛΑΡΗ