ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ
ΑΡΙΘ.: 9/2019

Ημερομηνία πρόσκλησης: 02 – 08 – 2019
Ημερομηνία συνεδρίασης: 07-08-2019, ημέρα: Τετάρτη και ώρα 13:30.

Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. υπήρχαν για συζήτηση, επτά ( 7 ) θέματα της Ημερησίας Διάταξης αλλά η Συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας στα μέλη.

Σε σύνολο επτά (7) μελών :
Παρόντα μέλη:
Φωστιέρης Νικόλαος, Γαβαλά Άννα , Γιαννακοπούλου Ειρήνη.
Απόντα μέλη: Ρούσσος Νικήτας, Χάλαρη Παναγιώτα, Γρίσπος Κωνσταντίνος,Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος Λιμενάρχης,.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ