ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  11ης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΜΟΡΓΟΥ

ΑΡΙΘΜ.:  11/2020

Ημερομηνία πρόσκλησης: 12 – 06 – 2020 με Α.Π.: 2215

Ημερομηνία συνεδρίασης: 15-06-2020 – Ημέρα: Δευτέρα  και  ώρα  11:00.

Η Έκτακτη αυτή συνεδρίαση αυτή πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις με αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 και 40/20930/31-3-2020 σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. προς λήψη απόφασης σε τρία (3) θέματα που υπήρχαν στην Η.Δ. για τα οποία έπρεπε άμεσα να γνωμοδοτήσει επ΄ αυτών το Δ.Σ., για τους λόγους που θα αναφερθούν παρακάτω.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής: 

ΘΕΜΑ 1Ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 66/2020.

Αίτημα της Ομάδας Ενεργών πολιτών Αμοργού για διοργάνωση διημερίδας στις 20 και 21 Ιουνίου 2020 υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοργού σχετικά με το ζήτημα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί μας.

Ο λόγος που έπρεπε να συζητηθεί το θέμα αυτό ως κατεπείγον ήταν γιατί έπρεπε άμεσα  να πάρει απόφαση επί του θέματος το Δ.Σ., για να δοθεί απάντηση στο αίτημα της Ομάδας Ενεργών Πολιτών Αμοργού για διοργάνωση διημερίδας στις 20/6/2020 και 21/6/2020 σε περιοχές του νησιού μας και συγκεκριμένα στην Αιγιάλη και στη Χώρα Αμοργού, ώστε να μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες διοργάνωσης της διημερίδας.

Περίληψη: Για το εν λόγω θέμα το Δ.Σ. αποφάσισε:

 1. ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει την Διά περιφοράς Έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου και το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», στο οποίο προβλέπεται η διά περιφοράς σύγκλισή του, αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις με αριθμ.πρωτ.18318/13-3-2020 και 40/20930/31-3-2020 σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
 2. ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ: Εγκρίνει το αίτημα της Ομάδας Ενεργών Πολιτών Αμοργού για διοργάνωση διημερίδας στην περιοχή της Αιγιάλης (στον προαύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αιγιάλης ) και στη Χώρα Αμοργού (στην Πλατεία της Λόζας) στις 20/6/20 και 21/6/20 αντίστοιχα, στις 20:30 μ.μ. υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοργού, για το σκοπό που αναφέρθηκε παραπάνω.

  Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σίμος Σταμάτης ψήφισε ΄΄παρών΄΄, διότι – όπως ανέφερε- θα πρέπει να ασχοληθεί ο Δήμος με το θέμα των ανεμογεννητριών και εκείνος να αναλάβει την πρωτοβουλία για ενημέρωση των πολιτών και όχι η οποιαδήποτε ομάδα πολιτών.

  Θετικά επί του θέματος ψήφισαν και οι Πρόεδροι των Τ.Κ.Αμοργού (Χώρας) και Αιγιάλης.

 1. Η παρούσα Απόφαση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 2Ο: (2ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 67/2020.

Χορήγηση αδείας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου παραγωγού.

Ο λόγος που έπρεπε να συζητηθεί το θέμα αυτό ως κατεπείγον ήταν γιατί έπρεπε άμεσα το Δ.Σ. να πάρει απόφαση  επί  του  θέματος, επειδή  υπάρχει  συγκεκριμένη προθεσμία στην πρόσκληση της Περιφέρειας Ν

Αιγαίου (συγκεκριμένα μέχρι σήμερα), προκειμένου να κατατεθεί ο φάκελος του αιτούντος παραγωγού στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για να του δοθεί η έγκριση δραστηριοποίησης του.

Περίληψη:  Για το εν λόγω θέμα το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα:

 1. Εγκρίνει την Διά περιφοράς Έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου και το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 10 παρ.1 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», στο  οποίο  προβλέπεται  η  διά περιφοράς σύγκλισή του, αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις με αριθμ.πρωτ.18318/13-3-2020 και 40/20930/31-3-2020 σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
 2. Εγκρίνει τη χορήγηση αδείας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου παραγωγού πωλητή νωπών αλιευμάτων στον Μιχαήλ Βεκρή του Νικήτα, σύμφωνα με το Ν. 4497/ΦΕΚ 171, Τεύχος Α΄ 13-11-2017, εφ όσον είναι επαγγελματίας αγρότης – αλιέας και πληρούνται και οι λοιπές προδιαγραφές του άρ. 4 του προαναφερθέντος νόμου, στο πρόσωπό του.
 3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αμοργού να υπογράψει την άδεια υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου παραγωγού πωλητή οπωροκηπευτικών προϊόντων του κ. Μιχαήλ Βεκρή και ακολούθως να διαβιβαστεί ο φάκελός του αιτούντος με όλα τα δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για λήψη έγκρισης δραστηριοποίησης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Πρωτ. Οικ. 1058/22-05-2020 Ανακοίνωση – πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε να μπορεί ο αιτών, νομίμως να εξασκεί το επάγγελμα του  παραγωγού πωλητή πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου νωπών αλιευμάτων.
 4. Η παρούσα Απόφαση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 3Ο: (3ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 68/2020.

Αποδοχή χρηματοδότησης.

Ο λόγος που έπρεπε να συζητηθεί το θέμα αυτό ως κατεπείγον ήταν γιατί έπρεπε άμεσα το Δ.Σ. να πάρει απόφαση επί του θέματος, για να εγγραφεί το ποσό στην αναμόρφωση – που επίκειται – να γίνει του Προϋπολογισμού 2020 του Δήμου μας, ώστε να μπορεί ο Δήμος μας να χρησιμοποιήσει το ποσό για το σκοπό που εδόθη.

Περίληψη:  Για το εν λόγω θέμα το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα:

 1. Εγκρίνει την Διά περιφοράς Έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου και το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», στο  οποίο  προβλέπεται  η  διά περιφοράς σύγκλισή του, αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις με αριθμ. πρωτ.18318/13-3-2020 και 40/20930/31-3-2020 σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
 2. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση συνολικού ποσού 160.000,00 ευρώ που εδόθη στο Δήμο μας από το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: ΄΄Τοπικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές υποδομές στις περιοχές ΄΄ Παραδείσια και Μπροβάλισμα στο Δήμο Αμοργού΄΄, λόγω πλημμυρικών φαινομένων στο νησί τον Ιανουάριο του 2020.
 3. Το ποσό αυτό να εγγραφεί με αναμόρφωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας, για να μπορεί ο Δήμος μας  να το χρησιμοποιήσει για το σκοπό που εδόθη
 4. Η παρούσα Απόφαση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ.

Συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γρίσπος Σταμάτιος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Βασσάλος Εμμανουήλ, Δεσποτίδη Καλλιόπη, Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Λουδάρος Γεώργιος, Ψυχογυιού Ελευθερία, Γαβαλά Άννα, Παναγάκης Γεώργιος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Συνοδινός Ελευθέριος, Σίμος Σταμάτιος, Σπανός Θεόδωρος.

Μη συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: ———————–

Συμμετέχοντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού), Γαβαλάς Ιωάννης (Αιγιάλης).

Μη συμμετέχοντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων).

Συμμετέχοντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  —————————

Μη συμμετέχοντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων).

                                                           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ