ΑΡΙΘ.: 1/2020
Ημερομηνία πρόσκλησης: 03-2-2020
Ημερομηνία συνεδρίασης: 7-2-2020, ημέρα: Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ.
 
Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκαν δύο (2) θέματα της Ημερησίας Διάταξης.
 
ΘΕΜΑ 1ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 1.
Κατάρτιση – Ψήφιση Προϋπολογισμού Έτους 2020 της Δ.Η.Κ.Ε. Αμοργού.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
 
1.Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α) :

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020:45.435,13
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020:44.258,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2020 (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ)1.177,13

 
2. Να διαβιβαστεί η παρούσα απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού για τελική έγκριση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 
ΘΕΜΑ 2ο:2ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 2
Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς την Επιτροπή Οικονομική προκειμένου η επιχείρηση να χρηματοδοτηθεί από το Δημοτικό Προϋπολογισμό.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
 
1.Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού Έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α), με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α). Η σχετική απόφαση υπάρχει αναρτημένη στο πρόγραμμα ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄ με ΑΔΑ: ΩΜΧΘ46ΜΞ3Ξ-Δ2Β.
2. Να διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού για τελική έγκριση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 
Παρόντα μέλη:
Γρίσπος Περικλής τ. Ιωάννου, Ψυχογυιός Παναγιώτης, Γρίσπος Σταμάτιος, Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Κουντουρούπη Ελένη, Δεσποτίδης Ευάγγελος, Χαρτοφύλακα Σοφία.
 
Απόντα μέλη: ———————–

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α
ΓΡΙΣΠΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ