ΑΡΙΘΜ.: 2/2020
Ημερομηνία πρόσκλησης: 27 – 01 – 2020
Ημερομηνία συνεδρίασης: 31-01-2020 ημέρα: Παρασκευή  και  ώρα  18:00 μ.μ.

 
Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέματα που υπήρχαν εκτός Η.Δ και δεκαοκτώ (18) θέματα που υπήρχαν στην Ημερήσια Διάταξη για λήψη σχετικής απόφασης από το Δ.Σ.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την παρακάτω σειρά ως εξής:

 
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: (1ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 2/2020.
Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση ακινήτων και αξιολόγησης προσφορών Έτους 2020.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

 1. Εγκρίνει το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος.
 2. Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση ακινήτων και αξιολόγησης προσφορών στο Δ. Αμοργού για το Έτος 2020 με τα εξής μέλη:

 Α) Καραϊσκο Ελευθέριο, Δήμαρχο, Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τη Δημοτική Σύμβουλο Νομικού – Ψακή Δήμητρα.

 Β) Γρίσπο Κων/νο, Δημοτικό Σύμβουλο, Τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του το Δημ. Σύμβουλο Βασσάλο Εμμανουήλ.  

 Γ) Παναγάκη Γεώργιος, Δημοτικό Σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας, Τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο της ελάσσονος μειοψηφίας Σίμο Σταμάτιο.

Η εν λόγω Επιτροπή να καλύπτει και τις περιπτώσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αμοργού, αν χρειαστεί και προκύψουν, αρμοδιότητας της εν λόγω Επιτροπής, λόγω έλλειψης προσωπικού σ΄ αυτά΄΄. 

 
ΘΕΜΑ 2ο: (2ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 3/2020.

Ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος Δημόσιου Ι.Ε.Κ. στην Αμοργό (Δ.Ι.Ε.Κ.).

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

 1. Εγκρίνει το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος.
 2. Εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος Δημόσιου ΙΕΚ στην Αμοργό, για να έχουν τη δυνατότητα οι κάτοικοι να φοιτήσουν στον τόπο τους λαμβάνοντας ένα πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 3. Ως χώρος λειτουργίας του παραρτήματος του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. να χρησιμοποιηθεί ο χώρος του ΕΠΑΛ Αμοργού σε ώρες εκτός λειτουργίας του.

 

ΘΕΜΑ 3ο: (3ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 4/2020.
Έγκριση τριμηναίας έκθεσης παρακολούθησης εκτέλεσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2019 – Δ΄τρίμηνο.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

 1. Εγκρίνει το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος.
 2. Εγκρίνει την έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου (και συγκεντρωτικά για το Έτος 2019) για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού Έτους 2019, όπως παρουσιάστηκε και αναλύθηκε παραπάνω.

 
ΘΕΜΑ 4ο: (4ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 5/2020.
Κατανομή δόσεων 2020 Τακτικών και Εκτάκτων Κατανομών (ΚΑΠ) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

 1. Εγκρίνει το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος.
 2. Αποδέχεται όλες τις σχετικές χρηματοδοτήσεις Α,Β,Γ και Δ΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2020 που δίδει το ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας και τις τυχόν έκτακτες (αν αυτές προκύψουν) και η τελική κατανομή αποδόσεων των Κ.Α.Π. 2020 να γίνεται ως εξής:

Για την Α και Β’ Κατανομή Κ.Α.Π 2020 και για τις τυχόν έκτακτες που μπορεί να προκύψουν έως το τέλος Ιουνίου 2020, δηλαδή με τη λήξη του Σχολικού έτους, διαμορφώνεται σε 5.835,50€ για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (55%) και 4.774,50€ για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (45%).

Για τις δύο επόμενες κατανομές Κ.Α.Π 2020 (Γ΄ και Δ΄ Κατανομή) και τις τυχόν έκτακτες που μπορεί να προκύψουν από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, το ποσόν της εκάστοτε Κατανομής που θα αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, να κυμανθεί σε ποσοστιαίες μονάδες αναλόγως του αριθμού των μαθητών που θα εγγραφούν στα Σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βαθμιας Εκπαίδευσης.

 
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
ΘΕΜΑ 11ο: (11ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 6/2020.
1η παράταση του έργου ΄΄ Βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από Μινώα προς    Λεύκες – Αγία Θέκλα Καταπόλων Αμοργού ΄΄.
Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Εγκρίνει να δοθεί η 1η παράταση για ολοκλήρωση του έργου ΄΄Βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από Μινώα προς Λεύκες – Αγία Θέκλα Καταπόλων Αμοργού΄΄ κατά 201 ημέρες, δηλαδή έως 30-5-2020, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Συνοδινός Ελευθέριος και Παναγάκης Γεώργιος κατέθεσαν παρατήρηση για τα πρακτικά στην οποία αναφέρουν τα εξής: ΄΄Για την παράταση του έργου Βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από Μινώα προς Λεύκες, δεν συμφωνούμε, η καθυστέρηση του έργου οφείλεται στον εργολάβο και μόνο, διότι ο Δήμος ούτε την τουριστική περίοδο του απαγόρευσε τις εργασίες, ούτε οι καιρικές συνθήκες ήταν κακές, όπως αναφέρει΄΄.

 
ΘΕΜΑ 12ο: (12ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 7/2020.
2η παράταση του έργου ΄΄Βελτίωση – κατασκευή δρόμου Θολάρια – Αγ. Ιωάννης Θολαρίων Αμοργού΄΄.
Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Εγκρίνει να δοθεί η 2η παράταση για ολοκλήρωση του έργου  ΄΄Βελτίωση – κατασκευή δρόμου Θολάρια – Αγ. Ιωάννης Θολαρίων Αμοργού΄΄, κατά 102 ημέρες δηλαδή έως τις 15-3-2020, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Συνοδινός Ελευθέριος και Παναγάκης Γεώργιος κατέθεσαν παρατήρηση για τα πρακτικά στην οποία αναφέρουν τα εξής: ΄΄Για την παράταση του έργου ΄΄Βελτίωση – κατασκευή δρόμου Θολάρια – Αγ. Ιωάννης Θολαρίων Αμοργού΄΄ δεν συμφωνούμε με την παράταση γιατί οι λόγοι που αναφέρει ο εργολάβος δεν ευσταθούν΄΄.

 
ΘΕΜΑ 1Ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 8/2020.
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου τ.μ. οικιών, καταστημάτων και ακάλυπτων χώρων  του Δήμου Αμοργού μέχρι 31/12/2020.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
1) Συγκροτεί την Επιτροπή ελέγχου τ.μ. οικιών, καταστημάτων και ακάλυπτων χώρων του Δήμου Αμοργού μέχρι 31/12/2020 με τα εξής μέλη:

Α) Βασσάλο Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρος της Επιτροπής.

Β) Πρέκα Ελένη, Δημοτ. Υπάλληλο, με αναπληρώτριά της την Δημ. Υπάλληλο Μενδρινού Ειρήνη.

Γ) Κωβαίο Γεώργιο, Υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμοργού, με αναπληρωτή του τον Υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμοργού Ρούσσο Κων/νο.
Η εν λόγω Επιτροπή να καλύπτει και τις περιπτώσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αμοργού, αν χρειαστεί και προκύψουν, αρμοδιότητας της εν λόγω Επιτροπής, λόγω έλλειψης προσωπικού σ΄ αυτά΄΄.     

2) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα μέλη της εν λόγω Επιτροπής.

 
ΘΕΜΑ 2Ο: (2ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 9/2020.
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης της απόδοσης των Δημοτικών εσόδων του Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2020.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
Α) Συγκροτεί την Επιτροπή παρακολούθησης της απόδοσης των Δημοτικών εσόδων του Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2020 με τα εξής μέλη:

 1. Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Δημοτική Σύμβουλο, Πρόεδρο της Επιτροπής.
 2. 2. Βασσάλο Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο.
 3. Γιαννακού Αναστασία, Δημοτική Υπάλληλο, τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Δημ. Υπάλληλο Νομικού Σοφία.

Β) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα μέλη της εν λόγω Επιτροπής.

 
ΘΕΜΑ 3Ο: (3ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 10/2020.
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων του Δήμου Αμοργού μέχρι 31/12/2020.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
1.Συγκροτεί την Επιτροπή για την κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων του Δήμου Αμοργού μέχρι 31/12/2020 με τα εξής μέλη:
– Καραϊσκο Ελευθέριο, Δήμαρχο, Πρόεδρο της Επιτροπής.
– Γαβρά Μάρκο, Δημοτικό Υπάλληλο αρμόδιο για τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου, μέλος της Επιτροπής.
– Γρίσπο Σταμάτιο, ως τρίτο μέλος της Επιτροπής αντί του ληξιάρχου, Δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρούμενο από τη Δημοτική Σύμβουλο Νομικού – Ψακή Δήμητρα.  

2.Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ορισθέντα μέλη της Επιτροπής.

 
ΘΕΜΑ 4ο: (4ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 11/2020.
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό μέχρι 31/12/2020.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
 Α. Συστήνει και συγκροτεί την Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό Δήμου Αμοργού μέχρι 31/12/2020 με τα εξής μέλη:

 1. Βασσάλο Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο Γρίσπο Κων/νο.
 2. Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Δημοτική Σύμβουλο με αναπληρωτή της τη Δημοτική Σύμβουλο Ψυχογυιού Ελευθερία.
 3. Δενδρινό Νικόλαο του Ιωάννου, φορολογούμενο δημότη, με αναπληρωτή του τον Πράσινο Νικόλαο του Μιχαήλ, φορολογούμενο δημότη.

Β) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα μέλη της εν λόγω Επιτροπής.

 
ΘΕΜΑ 5ο: (5ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 12/2020.
Σύσταση και συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής προσλήψεων του Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2020.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:Α) Συστήνει και συγκροτεί την 3μελή Επιτροπή προσλήψεων του Δ. Αμοργού  μέχρι 31/12/2020 με τα εξής μέλη:

1)  Γρίσπο Σταμάτιο, Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρο της Επιτροπής.

2)  Γαβρά Μάρκο, Δημοτικό Υπάλληλο και Προϊστάμενο των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με αναπληρωτή του  τη  Δημοτική Υπάλληλο Γιαννακού Μαρία.

3) Κωβαίο Γεώργιο, Δημοτικό Υπάλληλο και Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Υπάλληλο Ρούσσο Κων/νο.
Η εν λόγω Επιτροπή να καλύπτει και τις περιπτώσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αμοργού, αν χρειαστεί και προκύψουν, αρμοδιότητας της εν λόγω Επιτροπής, λόγω έλλειψης προσωπικού σ΄ αυτά΄΄.

Β) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα μέλη της εν λόγω Επιτροπής.

 
ΘΕΜΑ 6ο: (6ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 13/2020.
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2020.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

 1. A) Συγκροτεί την Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2020 με τα εξής μέλη:

1.Γιαννακού Αναστασία, Δημοτική Υπάλληλος, με αναπληρωτή της την Δημοτική Υπάλληλο Πρέκα Ελένη.
2.Νομικού Σοφία, Δημοτική Υπάλληλο, με αναπληρωτή της τη Μενδρινού Ειρήνη, Δημοτική Υπάλληλο.
3. Κωβαίο Γεώργιο, Δημοτικό Υπάλληλο, με αναπληρωτή του τον Ρούσσο Κων/νο, Δημοτικό Υπάλληλο.
B) Oρίζει Πρόεδρο της Επιτροπής το Δημοτικό Υπάλληλο κ. Κωβαίο Γεώργιο.
Γ) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα μέλη της εν λόγω Επιτροπής.
Έργο της Επιτροπής να είναι η παραλαβή κάθε υπηρεσίας που θα διενεργείται το Έτος 2020 στο Δήμο Αμοργού και τα Νομικά του Πρόσωπα, στα οποία υπάρχει έλλειψη προσωπικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 
ΘΕΜΑ 7ο: (7ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 14/2020.
  Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Προμηθειών του Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2020.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

 1. A) Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής Προμηθειών Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2020 με τα εξής μέλη:

1.Πρέκα Ελένη, Δημοτική Υπάλληλο, με αναπληρωτή της τη Γιαννακού Αναστασία, Δημοτική Υπάλληλο.

2.Θεολογίτου Μαρία, Δημοτική Υπάλληλο, με αναπληρωτή της τη Νομικού Σοφία,                       Δημοτική Υπάλληλο.

3.Χάλαρη Γεώργιο, Δημοτικό Υπάλληλο, με αναπληρωτή του τον Κωβαίο Γεώργιο, Δημοτικό Υπάλληλο.

 1. B) Oρίζει Πρόεδρο της Επιτροπής τη Δημοτική Υπάλληλο Θεολογίτου Μαρία και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής τη Δημοτική Υπάλληλο Πρέκα Ελένη.

Γ) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα μέλη της εν λόγω Επιτροπής.
Έργο της Επιτροπής να είναι η παρακολούθηση και παραλαβή κάθε είδους Προμήθειας που αφορούν το Δήμο Αμοργού και τα Νομικά του Πρόσωπα (λόγω έλλειψης προσωπικού σ΄ αυτά), μέχρι 31/12/2020.

 
ΘΕΜΑ 8ο: (8ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 15/2020.
Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταπάτησης Δημοτικών χώρων Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2020.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
1.Συστήνει και συγκροτεί την Επιτροπή Ελέγχου Καταπάτησης Δημοτικών χώρων Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2020 με τα εξής μέλη:

Α) Βασσάλο Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο Γρίσπο Κων/νο.

Β) Ο Πρόεδρος ή ο Εκπρόσωπος κάθε Τοπικής Κοινότητας.

Γ) Κωβαίο Γεώργιο, Δημοτικό Υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας, με αναπληρωτή του τον Υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χάλαρη Γεώργιο.
Η εν λόγω Επιτροπή να υποστηρίζει και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου σε περιπτώσεις καταπάτησης χώρων αρμοδιότητάς τους, λόγω έλλειψης προσωπικού σ΄ αυτά και ως δεύτερο μέλος στην Επιτροπή να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτών.

2. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ορισθέντα μέλη της Επιτροπής.

 
ΘΕΜΑ 9ο: (9ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 16/2020.
Λήψη απόφασης καθορισμού περιεχομένου της προκήρυξης για επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Αμοργού. 
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

 1. Εγκρίνει στο σύνολό της, χωρίς καμία τροποποίηση, το περιεχόμενο της προκήρυξης για επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στο Δ. Αμοργού, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
 2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αμοργού να προβεί στις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες δημοσίευσης της προαναφερομένης προκήρυξης για πρόσληψη Συμπαραστάτη Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο μας, σύμφωνα με τα όσα ορίζει και υποχρεώνει η ισχύουσα επί του θέματος νομοθεσία.

 
ΘΕΜΑ 10ο: (10ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 17/2020
Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για τα Έτη 2020 – 2023 στο Ν. Κυκλάδων.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

 1. Ορίζει εκπροσώπους του Δήμου Αμοργού στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για τα Έτη 2020-2023, που αναφέρεται στο άρθρο 4 της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τους:

– Γρίσπο  Κων/νο, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αμοργού και
– Βασσάλο Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αμοργού.

 1. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων και στους ορισθέντες Αντιδημάρχους του Δήμου.   

 
ΘΕΜΑ 13ο: (13ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 18/2020.
Συμμετοχή του Δήμου Αμοργού σε Τουριστικές εκθέσεις Έτους 2020.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στις Τουριστικές Εκθέσεις που θα διοργανωθούν εντός του Έτους 2020, οι οποίες είναι:

 • ΜΙΛΑΝΟ – ΒΙΤ: 10 – 12/2/2020.
 • ΒΕΡΟΛΙΝΟ – ΙΤΒ: 4-8/3/2020.
 • ΠΑΡΙΣΙ – SALON MONDIAL DU TOURISME:12-15/3/2020.
 • ΡΙΜΙΝΙ (ΙΤΑΛΙΑΣ) – ΤΤG: Οκτώβριος 2020.
 • ΠΑΡΙΣΙ – ΤΟΡ RESA : Οκτώβριος 2020
 • WORLD TRAVEL MARKET – ΛΟΝΔΙΝΟ: Νοέμβριος
 • PHILOXENIA TOURISM EXHIBITION: Νοέμβριος
 • GRECKA PANORAMA ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΠΟΛΩΝΙΑ: Δεκέμβριος

 
ΘΕΜΑ 14ο: (14ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 19/2020.
Ονοματοδοσία αίθουσας Σχολικής Βιβλιοθήκης ΕΠΑΛ Αμοργού εις μνήμη της φιλολόγου    Βιργινίας Βέργη – Νέρη.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
Αποδέχεται και εγκρίνει την ομόφωνη πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για ονοματοδοσία της  Σχολικής Βιβλιοθήκης του ΕΠΑΛ Αμοργού, σε ΄΄Σχολική Βιβλιοθήκη Βιργινίας Βέργη Νέρη΄΄, εις ένδειξη μνήμης και τιμής της αείμνηστης φιλολόγου, ερευνήτριας, λαογράφου και συγγραφέως (το έργο της οποία περιγράφεται ανωτέρω), η οποία είχε διδάξει ως φιλόλογος και Γυμνασιάρχης στο Γυμνάσιο Αμοργού, το οποίο προϋπήρχε του ΕΠΑΛ Αμοργού στο συγκεκριμένο χώρο και η εν θέματι αίθουσα τότε εκτός από αίθουσα διδασκαλίας, λειτουργούσε και ως αίθουσα διδασκαλίας θεατρικών έργων και ως αίθουσα εκδηλώσεων η οποία ήταν ανοιχτή στο κοινό σε σχολικές γιορτές και θεατρικές παραστάσεις.

 
ΘΕΜΑ 15ο: (15ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 20/2020.
   Παραχώρηση Δημοτικών αιθουσών για εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής.
 Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
Α) Εγκρίνει την παραχώρηση της αίθουσας του πρώην Ειρηνοδικείου που βρίσκεται στη ΄΄Λόζα΄΄ της Χώρας Αμοργού στους καλλιτέχνες:

1) Γεωργία Σπάνδου για διοργάνωση έκθεσης ζωγραφικής τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου του 2020.

2) Robert Swannie για διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας στο τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου του 2020 και,

3) Roland Ezquerra για διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας αρχές με μέσα Σεπτεμβρίου του 2020 με την προϋπόθεση να μην καρφώνουν καρφιά στους τοίχους επειδή στις μέχρι τώρα εκθέσεις έχουν γίνει ζημιές στους τοίχους από τα καρφιά, αλλά να τοποθετούν  τους πίνακες με διαφορετικό τρόπο, όπως έχει ταχθεί υπέρ των παραχωρήσεων αυτών και  το Τοπικό Συμβούλιο Αμοργού με αυτόν τον όρο (Πρακτικό 3ο / θέμα 1ο).

Β) Να ισχύσει ο ίδιος όρος τοποθέτησης πινάκων και στην αίθουσα του Δήμου που βρίσκεται κάτω από την Αστυνομία, σε περίπτωση ζήτησής της από καλλιτέχνες για εκθέσεις.

Γ) Οι καλλιτέχνες να έχουν στην έκθεση όλα τα νόμιμα παραστατικά για τα, προς πώληση, έργα τους.

Δ) Οι παραχωρήσεις αυτές να γίνουν με το αναλογούν αντίτιμο κατά τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ.130/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό πρακτικού 6/12-4-2017, με ΑΔΑ: ΩΠΜ2ΩΨΡ-Κ3Υ.

Ε) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αμοργού κ. Καραϊσκο Ελευθέριο να υπογράψει διαπιστωτική πράξη για κάθε έναν εκθέτη ξεχωριστά.

 
ΘΕΜΑ 16ο: (16ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 21/2020.
Παραχώρηση Σχολικών αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Καταπόλων για διεξαγωγή διαγωνισμού μαθηματικών ικανοτήτων (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ).
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Εγκρίνει την παραχώρηση τεσσάρων (4)  αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Καταπόλων στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καταπόλων,   στις 15-02-2020, ημέρα Σάββατο και ώρες 9:30 – 11:00 π.μ., με σκοπό τη διοργάνωση διαγωνισμού μαθηματικών ικανοτήτων “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ” από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, εφ όσον δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές, επειδή η παραχώρηση αυτή πληροί τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ Δ4/210/20.2.1998 που είναι: α) Σχολικοί χώροι παραχωρούνται για χρήση σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων (συνήθως ημερήσιων) στο πνεύμα της παραπάνω εγκυκλίου και β) Παραχωρούνται κυρίως στους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, στην Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης.

Β) Η παραχώρηση αυτή να γίνει με τους όρους της υπ’ αριθμ. Δ4/1171/19-12-1984 εγκυκλίου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που είναι:

α) Μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του Σχολείου.

β) Αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά την χρήση των σχολικών χώρων.

γ) Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και την φροντίδα του φορέα που θα εξυπηρετηθεί.

δ) Σεβασμός του χώρου του Σχολείου κατά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων. ”

 
ΘΕΜΑ 17ο: (17ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 22/2020.
Παραχώρηση αίθουσας στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Λαγκάδας για δημιουργική απασχόληση παιδιών.

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει την παραχώρηση  της μικρής αίθουσας του παλιού Δημοτικού Σχολείου Λαγκάδας στην κα Ελένη Σαμαρτζή, κατοίκου Λαγκάδας Αιγιάλης, με σκοπό τη διοργάνωση παιδικών και εφηβικών τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης, για δοκιμαστική περίοδο δύο (2) μηνών ώστε να διαπιστωθεί η δράση αυτών των τμημάτων και εφ όσον το Τοπικό Συμβούλιο Αιγιάλης γνωμοδότησε θετικά με το πρακτικό 5ο / θέμα 2ο, με τους εξής όρους:

1) Αν υπάρξει κάποια κίνηση αξιοποίησης της αίθουσας από πλευράς Δήμου, τότε να παύσει η ισχύς της δωρεάν παραχώρησης.

2) Αποκατάσταση τυχόν ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά την χρήση της αίθουσας.

γ) Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και την φροντίδα της κας Ελένης Σαμαρτζή στην οποία θα παραχωρηθεί δωρεάν η αίθουσα.

 
ΘΕΜΑ 18ο: (18ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 23/2020.
Παραχώρηση πλατείας ΄΄Λόζας΄΄ της Τ.Κ. Αμοργού για γαμήλια δεξίωση τον Ιούνιο 2020.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει την παραχώρηση της πλατείας ΄΄Λόζας΄΄ της Χώρας Αμοργού στις 26 – 28 Ιουνίου του 2020 για τη γαμήλια δεξίωση του ζεύγους Βασίλη Παπαγιαννόπουλου και Αλίκης Μερίκα, κάτοικων Αθηνών,  φίλων και επισκεπτών της Αμοργού, για την οποία – παραχώρηση – γνωμοδοτεί θετικά και το  Τοπικό Συμβούλιο Αμοργού (αρ.απόφ.:17/28-01-2020), ως εξής:

α) Η παραχώρηση να γίνει από τις 26 Ιουνίου του 2020, για την προετοιμασία της γαμήλιας δεξίωσης  η οποία θα λάβει χώρα στις 27 Ιουνίου του 2020 μετά το γάμο ο οποίος θα γίνει στις 27 Ιουνίου σε κάποια από τις εκκλησίες της Χώρας Αμοργού, ίσως στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Λόζα.

β) Να επιτρέπεται η χρήση της πλατείας για φαγητό και η διακόσμηση  της πλατείας με ανθοστολισμό και φώτα για το βράδυ.

γ) Να υπάρχει η δυνατότητα ζωντανής μουσικής ή  με ηχεία  (κατόπιν συνεννόησης με τις Αρχές),  χωρίς να δημιουργείται ηχορύπανση, με τους παρακάτω όρους:

1) Να μην παρεμποδίζεται η διέλευση του κόσμου κατά τη διάρκεια της παραχώρησης,

2) Ο χώρος να παραδοθεί επιμελώς καθαρισμένος από τους αιτούντες μετά τη λήξη της παραχώρησης στις 28 Ιουνίου 2020, ημέρα Κυριακή.

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γρίσπος Σταμάτιος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Βασσάλος Εμμανουήλ, Δεσποτίδη Καλλιόπη, Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Λουδάρος Γεώργιος, Ψυχογυιού Ελευθερία, Συνοδινός Ελευθέριος,  Παναγάκης Γεώργιος, Σίμος Σταμάτιος, Σπανός Θεόδωρος.

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι :   Γαβαλά Άννα, Γιαννακοπούλου Ειρήνη.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων : Γαβαλάς Ιωάννης (Αιγιάλης), Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού), Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων).Οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Αμοργού και Καταπόλων ήταν παρόντες στη συνεδρίαση μέχρι και τη συζήτηση του 1ου θέματος της Η..Δ. με τη σειρά που αναφέρονται παραπάνω τα θέματα.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού), Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων).Οι προαναφερόμενοι Πρόεδροι των Τ.Κ. ήταν παρόντες στη συνεδρίαση μέχρι και τη συζήτηση του 1ου θέματος της Η..Δ. με τη σειρά που αναφέρονται παραπάνω τα θέματα.

Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων :  Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων).

Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  ————————–

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ