ΑΡΙΘ.: 1/2020
Ημερομηνία πρόσκλησης: 08-01-2020
 Ημερομηνία συνεδρίασης: 9-1-2020, ημέρα: Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκε ένα (1) θέμα  της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 1.
Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΡΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ».
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

  1. Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος.
  2. Εγκρίνει το πρακτικό που συνέταξε η ορισθείσα Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου για την ανάδειξη νέου αναδόχου του έργου στο σύνολό του.
  3. 3. Επικυρώνει το διαγωνισμό και αναδεικνύει νέο οριστικό ανάδοχο κατασκευής του έργου :

 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΡΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ»

την Εταιρεία : ΄΄VASTMAKE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ΄΄ με μέση έκπτωση επί των ομάδων εργασιών ποσοστού 22,46% και ποσό προσφοράς 412.266,89 € (χωρίς Φ.Π.Α).

 
4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ.Α κ. Καραΐσκο Ελευθέριο, Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

 
Παρόντα μέλη:  Καραϊσκος Ελευθέριος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Παναγάκης Γεώργιος, Σίμος Σταμάτιος, Θεολογίτης Μιχαήλ, Ψακής Ιωάννης του Νικήτα, Κυρίτσης Ιωάννης (Εκπρόσωπος Λιμεναρχείου).

Απόντα μέλη:   —————————-

 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ