Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/131993/8588/13-12-2022 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Αμοργού.

Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 5 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006, όπως ισχύει δημοσιεύουμε προς ενημέρωση του κοινού την ανωτέρω απόφαση.