Ανακοινώνεται η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνη απασχόληση) στο Δήμο Αμοργού.
Κατόπιν της με Αρ. Πρωτ.: 3355/14-07-2021 Ανακοίνωσής μας (ΑΔΑ: ΩΔ7ΝΩΨΡ-ΡΒΥ) και λόγω μη υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη των θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Εργατών καθαριότητας, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προαναφερομένη ειδικότητα μόνο μέχρι και την Τετάρτη 21/7/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.