Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθμ. πρωτ. 6021/24-12-2021 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΤΑΡΙΤΙΣΣΑΣ Τ.Κ. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ» με α/α 151244 στο ΕΣΗΔΗΣ

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 9/24-1-2022 (ΑΔΑ:ΩΝΡΣΩΨΡ-0ΩΤ, ΑΔΑΜ:22PROC009966935) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού, ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Αμοργού στο πλαίσιο της διενέργειας του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στην παραλία Καλοταρίτισσας Τ.Κ. Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού,στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ΄΄, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 50.485,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (έλαβε συστημικό αριθμό 151244) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 27/1/2022 και ώρα 10:00 π.μ, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών που έχουν ζητηθεί και λόγω τεχνικού προβλήματος του ΕΣΗΔΗΣ και λοιπών αστάθμητων παραγόντων δεν παρασχέθηκαν εμπρόθεσμα.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (α/α διαγωνισμού 151244) ορίζεται η 7η/2/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ .
Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 8η/2/2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 6021/24-12-2021 οικείας διακήρυξης (και λοιπά στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης 21PROC009849413, ΑΔΑΜ Προκήρυξης 21PROC009848243, ΑΔΑ Προκήρυξης 6Κ8ΗΩΨΡ-3Λ5). Ως εκ τούτου, για τον έλεγχο ορθότητας του χρόνου ισχύος των προσφορών και της διάρκειας ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, θα ληφθεί υπόψη η 27η Ιανουαρίου 2022, αρχική καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης και της διακήρυξης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://dimos.amorgos.gr/ στη διαδρομή: Έργα ΕΣΠΑ & www.promitheus.gov.gr (αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 151244)

ΑΟΕ 09)24-1-2022 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ραμπας ΑμεΑ ΚΑΛΟΤΑΡΙΤΙΣΣΑΣ