ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 566/02-09-2019

O Δήμαρχος Αμοργού έχοντας υπ’ όψη του:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 283 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του ν.4604/2019

3) Τον μόνιμο πληθυσμό του Δήμου Αμοργού, όπως αυτός εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο οποίος ανέρχεται σε 1973 κατοίκους.

4) Τις διατάξεις της εγκυκλίου 82/59633/20.08.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών.

5) Τις διατάξεις της εγκυκλίου 90/59849/21.08.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών.

6) Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αμοργού, με θητεία από 01/09/2019 μέχρι 31/08/2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ – Διαβάστε περισσότερα…