ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΟΡΓΟ

Έχοντας υπόψη ολοκληρωθεί το 1ο στάδιο του διαγωνισμού με τους διαγωνιζόμενους που έχουν γίνει αποδεκτοί με την αίτηση συμμετοχής τους και έχει καταρτιστεί το μητρώο τους, παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται για την παροχή υπηρεσίας Μεταφοράς Μαθητών των κατωτέρω διαδρομών σύμφωνα :
Α) με την δήλωση που έχουν υποβάλει μέσω του ΕΕΕΣ,
Β) με τον επισυναπτόμενο πίνακα σχολικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 έως Ιουνίου 2021 για τα νησιά Αμοργό και Άνδρο να υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν υπόψη το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της Διακήρυξης με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 76360/2019, όπου μπορούν να αντλήσουν την διαδικασία με την οποία θα υποβάλουν την Οικονομική προσφορά τους. Για διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων φορέων η εγγυητική επιστολής συμμετοχής αναγράφεται στην τελευταία στήλη του επισυναπτόμενου πίνακα της παρούσας πρόσκλησης.

Για την Αμοργό οι διαδρομές με αριθ. 3 έως αριθ. 4 αφορούν μετακίνηση παιδιών ΑΜΕΑ .
Έναρξη υποβολής προσφορών : 3/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των οικονομικών προσφορών θα είναι η 11/11/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ.
Η αποσφράγιση θα γίνει στις 17/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε τον πίνακα των διαδρομών εδώ.