Το Μεταφορικό Ισοδύναμο είναι το μέτρο με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς στην ίδια απόσταση.

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο τέθηκε ως αίτημα για πρώτη φορά το 2003 και υλοποιήθηκε μετά από συνεχείς αγώνες της αυτοδιοίκησης τον Ιούνιο του 2018 από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Από τη 1η Ιανουαρίου 2019 το μέτρο ετέθη σε πλήρη εφαρμογή για όλα τα νησιά της Ελλάδος πλήν της Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδος. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.

ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά, των οποίων μέλη είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί που διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ, και η φορολογική κατοικία του/της υπευθύνου υποβολής φορολογικής δήλωσης ή της/του συζύγου αυτού/ής στο μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βρίσκεται σε νησί που εφαρμόζεται η δράση. Δικαιούχοι είναι το ιατρικό και εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί προσωρινά σε νησί εφαρμογής της δράσης.

Αρχική Εγγραφή

Για την αρχική εγγραφή απαιτείται η είσοδος του κύριου μέλους της οικογενειακής μερίδας στη διαδικτυακή τοποθεσία www.metaforikoisodynamo.gr με τα στοιχεία εισόδου του στο TAXISNET. Ο χρήστης καλείται να καταχωρήσει μόνο στοιχεία επικοινωνίας καθώς και το IBAN ενός λογαριασμού του. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, γνωστοποιείται ο Μοναδικός Αριθμός Νησιώτη (ΜΑΝ), ο οποίος είναι ξεχωριστός για κάθε μέλος της.

Έκδοση εισιτηρίου

Κατά την έκδοση κάθε ακτοπλοϊκού εισιτηρίου ο δικαιούχος, επιδεικνύει το ΜΑΝ στο πρακτορείο έκδοσης εισιτηρίων. Το ΜΑΝ καταχωρίζεται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη έκπτωση ή προσφορά.

Καταβολή αποζημίωσης

Το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) θα πιστωθεί στο λογαριασμό IBAN που έχει δηλώσει ο δικαιούχος κατά την εγγραφή του, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα αφού πραγματοποιηθεί το ταξίδι.

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή οντότητες με μόνιμη έδρα που βρίσκεται στην Αμοργό που εφαρμόζεται η δράση, με κριτήρια το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους και τον τομέα που δραστηριοποιούνται (ΚΑΔ).

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η αίτηση συμμετοχής στη Δράση υποβάλλεται από την υποψήφια Επιχείρηση/ οντότητα ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου www.metaforikoisodynamo.gr με χρήση των κωδικών της στο TAXISNET. Εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, με την ολοκλήρωση της εγγραφής γνωστοποιείται στον χρήστη ο Μοναδικός Αριθμός Νησιωτικής Επιχείρησης (ΜΑΝ).

Καταχώρηση παραστατικών

Η δικαιούχος επιχείρηση/οντότητα προβαίνει στην καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων τεκμηρίωσης (φορτωτικές, εισιτήρια και παραστατικά πληρωμής τους) ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφορικού Συστήματος. Το ΠΣ υπολογίζει το πληρωτέο ποσό της ενίσχυσης (Α.ΝΗ.ΚΟ.). Τα υποβληθέντα στοιχεία τεκμηρίωσης υπόκεινται σε έλεγχο και επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις όταν διαπιστωθούν ανακριβείς καταχωρήσεις.

Καταβολή αποζημίωσης

Το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους Α.ΝΗ.ΚΟ. θα πιστωθεί στο λογαριασμό IBAN που έχει δηλώσει η επιχείρηση/οντότητα κατά την εγγραφή της.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξατε τους ακόλουθους συνδέσμους:

Οι επιβάτες: Εγγραφή-Υποβολή Αίτησης και  Επιλεξιμότητα των εισιτηρίων και Καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ.

Οι επιχειρήσεις: Εγγραφή-Αίτηση Συμμετοχής και Επιλεξιμότητα Δαπανών.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ