Λήψη πρόσθετων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του Κορωνοϊού