Με χαρά ανακοινώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «Μελέτη δρόμου προς Αμμούδι Αρκεσίνης Δ. Αμοργού», μεταξύ του Δήμου Αμοργού και της αναδόχου εταιρίας «Μ.Τ. Α.Τ.Ε.».

Το ποσό της σύμβασης  του έργου μετά την έκπτωση που δόθηκε, ανέρχεται σε 601.141,28 Ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δέκα (10) μήνες.

Το μήκος της οδοποιίας μετά τη βελτίωση θα είναι περίπου 1.300 μ. Ο δρόμος αυτός θα εξυπηρετεί οδικά τις αγροτικές & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ