Ματαίωση της με ημερομηνία 2/1/2024 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αμοργού, λόγω έλλειψης απαρτίας.
Στην Αμοργό, σήμερα την 2η του μηνός Ιανουαρίου του Έτους 2024, ημέρα Τρίτη, το Δημοτικό Συμβούλιο
Αμοργού το οποίο είχε κληθεί σε Ειδική Συνεδρίαση 13:00 ώρα από τον Προεδρεύοντα Σύμβουλο κ. Γρίσπο
Σταμάτιο με την με αριθμ. πρωτ.: 6521/29-12-2023 πρόσκλησή του με θέμα την ́ ́Εκλογή των μελών του
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού ́ ́,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64,67 και 74 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του
Ν.5056/2023 και τα αναφερόμενα στην με αριθμ.1327/2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,
ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

λόγω έλλειψης απαρτίας, με αποτέλεσμα τη μη λήψη καμίας απόφασης επί του θέματος για το οποίο είχε
κληθεί να αποφασίσει.
Για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024 την ίδια ώρα,
σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 4 και 8 του Ν.5056/2023 και τα
αναφερόμενα στην με αριθμ.1327/2023 σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον Προεδρεύοντα Σύμβουλο

Πιστό απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

Πρακτικό ματαίωσης συνεδρίασης