ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.Δ Η.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΟΥ

3Ο Δη μος Αμοργού

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδο χού κατασκεύη ς τού ε ργού:
<<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ 2ης ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ>>
Εκτιμώμενης αξίας 260.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.),

πού θα διεξαχθει σύ μφωνα με:
α) τις διατα ξεις τού ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τούς ο ρούς της παρού σας

1.1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1.2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

2.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

5. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7.ΤΣΥ

8. TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9.ΣΑΥ

10.ΦΑΥ

11. ΤΕΥΔ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ

12. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ