Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η      Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
Προκηρύσσει

  1. Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ» με προϋπολογισμό 950.000€ (με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ) και κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 45240000-1 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Διαβάστε περισσότερα…