ΤΕΥΔ [PDF]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_signed [PDF]

1. TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed [PDF]

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed [PDF]

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed [PDF]

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed [PDF]

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed [PDF]

5. ΓΣΥ_signed [PDF]

6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed [PDF]

7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed [PDF]

8.OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed [PDF]

9. ΤΣΥ_signed [PDF]

10. ΣΑΥ_signed [PDF]

11. ΦΑΥ_signed [PDF]