Δημοσίευση Τευχών Δημοπράτησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης στην περιοχή Άγιος Παύλος της Τ.Κ. Αιγιάλης Δήμου Αμοργού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΣΥ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΣΥ