Την ένταξή ενός ακόμα σημαντικού έργου ύδρευσης για την Αμοργό, στο περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος. Πρόκειται για το έργο «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Κολοφάνας στην Αρκεσίνη Αμοργού» προϋπολογισμού 435.000,00 €. Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστεί νέα διθαλάμια δεξαμενή για την υδροδότηση των οικισμών Κολοφάνας & Καλοταρίτισσας, χωρητικότητας 1.000κμ.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31.03.2021 και λήξης η 31.12.2022. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αμοργού.

Στο ίδιο πρόγραμμα είχε υποβληθεί για χρηματοδότηση και η πράξη “Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Αγ. Παύλου στην Αιγιάλη Αμοργού2, προϋπολογισμού 690.000,00, η οποία όμως συγκέντρωσε οριακά μικρότερη βαθμολογία και απορρίφθηκε ελλείψει επαρκών πόρων του προγράμματος. Η εν λόγω πράξη θα επανυποβληθεί για ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης όταν δημοσιευτεί νέα σχετική πρόσκληση.