Σας ανακοινώνουμε ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων με την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019 (ΑΔΑ: ΨΑ504653Π4-ΨΙΠ) πληροφορεί για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της αρχαιολογικής υπηρεσίας του Δήμου Αμοργού και συγκεκριμένα:

Τόπος απασχόλησης: Αρχαιολογικό Μουσείο και χώροι Αμοργού (Δήμος Αμοργού Νομού Κυκλάδων)

Ειδικότητα: ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων.

Διάρκεια Σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης οκτώ (8) μηνών.

Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 119

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 10555 – Αθήνα, υπόψιν κ.κ Δημητρίου Χαλκιά και Βασίλη Ραψομανίκη (τηλ. επικοινωνίας : 210-3250148, 210-3310966).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στην υπηρεσία της Εφορείας μας και στο κατάστημα της υπηρεσίας μας στο Δήμο Αμοργού.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ