Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017) που αφορά την απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων, οι σχετικές επιχειρήσεις οφείλουν να εφοδιάζονται με βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 12/2012 πυροσβεστικής διάταξης (Β΄ 1794), είτε απαιτείται πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας είτε όχι.

Για τον εφοδιασμό σας με το παραπάνω βιβλίο, πρέπει να αποστείλετε (e-mail: dpy.kykladon.pyrasf@psnet.gr) σχετική αίτηση στην υπηρεσία μας με τα στοιχεία της επιχείρησης και τον αριθμό της γνωστοποίησης, καθώς και απόδειξη κατάθεσης 15 ευρώ στον αριθμό λογαριασμού 011040/54613247 ΚΩΔ ΒΕ, ΙΒΑΝ: GR5401100400000004054613247 της Εθνικής τράπεζας.

Σε περίπτωση που υπάρχει το κόκκινο βιβλίο στην επιχείρηση αγνοήστε αυτό το email.

Πε.Πυ.Δ. Νοτίου Αιγαίου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Γραφείο Προληπτικής και
Κατασταλτικής Πυροπροστασίας
Ταχ. Δ/νση Θέση Ροζιά Κάτω Μάννα
Τ.Κ.84100-ΣΥΡΟΣ
Τηλ. Επικοινωνίας: 22813-61929
email: dpy.kykladon.pyrasf@psnet.gr