πρόςΣτρατεύσιμους Δήμου Αμοργού (κλάσεως 2022) (γεννηθέντες το έτος 2001)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παp()1uσίοισης Στρατευσίμων στις Στρατολογικές Υπηρεσίες.
ΚΙΗΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΣΧΕΤ: 437 /52 / 10337 / 19/ 11/ 2018.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Στρατολογικής Υπηρεσίας Ν. Αιγαίου , οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2022 (γεννημένοι το έτος 2001) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το 1° τρίμηνο του έτους 2019, δηλ από 02 / οι/ 2019 έως και ι Απριλίου 2019, στο ΚΕΠ του Δtiμου Αμοργού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους σε πρωτότυπη μορφή η ευιφινή φωτοαντίγραφα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας η Διαβατηρίου
Βεβαίωση απόδοσης J~ΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ. Ο. Υ.
Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από τον δικτυακό τόπο www.amka.gr.

Η κατάθεση των r·ιιο 1τάνω δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική
Σε περίπτωση που δεν :Ξχουν όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα η μέρος αυτών, θα πρέπει από τώρα να φροντίσουν για την απόκτησή τους.

Για τυχόν προβλήματα υγείας για τα οποία πιθανολογείται η για στράτευση, θα πρέπει να υποβληθούν ιατρικές βεβαιώσεις όπου θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων επιφέρει διοικητικές
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Για κάθε αμφιβολία η απορία να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Δήμου
(2285360223 η 22853Εiι02:24} η στην Στρατολογική Υπηρεσία 2281360000 -08-09-10-11-12-13-14.

Με τιμή
Dimorako sigh