Σας ενημερώνουμε ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει ΑΜΚΑ ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) δύναται, να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr, η οποία τηρείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ).

Τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ μπορεί να αιτείται και ο γονέας ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια ανήλικου τέκνου, που δεν διαθέτει ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ.

Τα πρόσωπα, στα οποία χορηγείται ο προσωρινός ΑΜΚΑ από την πολιτεία, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, έχουν αποκλειστικά και μόνο τις ακόλουθες παροχές για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας:

–         του προγραμματισμού της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του

κορωνοϊού COVID-19,

       –   της έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 57 του

ν. 4764/2020 (Α’ 256),

–  της παραλαβής αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από

κορωνοιό covid 19 (self test) σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4790/2021

(Α΄48)

–        της καταχώρησης του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας

(self test)

–        της έκδοσης δήλωσης αποτελέσματος σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.

4792/2021 (Α΄54).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, ο ως άνω προσωρινός αριθμός είναι προσωπικός και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί από πολλαπλά άτομα καθώς, με την έναρξη και την ολοκλήρωση της δράσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας για τη χορήγηση του προσωρινού ΑΜΚΑ, υποβάλουν αποκλειστικά απευθείας αίτηση, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr χωρίς να προσέρχονται στα ΚΕΠ.

Τα φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας για τη χορήγηση του προσωρινού ΑΜΚΑ, υποβάλουν αίτηση στα ΚΕΠ με την προσκόμισηενός από τα παρακάτω έγγραφα: α) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, β) Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης, γ) Διαβατηρίου, δ) Προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαμονής, ε) άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Οι αιτήσεις χορήγησης προσωρινού ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ υποβάλλονται μέσω της εξωτερικής ηλεκτρονικής εφαρμογής απόδοσης ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ, στην επιλογή προσωρινός ΑΜΚΑ. Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ καταχωρούν όσα από τα στοιχεία απαιτούνται από την ηλεκτρονική εφαρμογή και προκύπτουν από τα ανωτέρω έγγραφα ταυτοποίησηςκαι οπωσδήποτε στοιχεία επικοινωνίας.

Στοιχεία τα οποία απαιτούνται από την ηλεκτρονική εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ για την απόδοση προσωρινού ΑΜΚΑ, αλλά δεν προκύπτουν από τα ως άνω αναφερόμενα ταυτοποιητικά έγγραφα, καταχωρούνται κατά δήλωση του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Η χορήγηση του προσωρινού ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ πραγματοποιείται, άμεσα, εκτυπώνεται, υπογράφεται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ και αποδίδεται στον δικαιούχο.

Σας ενημερώνουμε πως το ΚΕΠ Αμοργού  λειτουργεί καθημερινά εκτός  την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021-Πληροφορίες για ραντεβού στο  2285360224

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω, καθώς η συμβολή σας είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο των μέτρων της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.