Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Αμοργού, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις εκτεταμένες ζημιές και καταστροφές περιουσιών οι οποίες προξενούνται από την ανεξέλεγκτη δράση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, εφαρμόζει πρόγραμμα διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, του Ν. 4056/2012.

Για τον σκοπό αυτό ο Δήμος έχει ιδρύσει και λειτουργεί κτηνοτροφική εκμετάλλευση αιγοπροβάτων, με κωδικό εκμετάλλευσης ΕL82309677, έχει συγκροτήσει τέσσερα (4) συνεργεία περισυλλογής ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (στις Τοπικές Κοινότητες Αμοργού, Αιγιάλης, Θολαρίων και Καταπόλων) καθώς και τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, με την συμμετοχή κτηνιάτρου.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να διαθέτουν ενώτια στα ζώα τους (σκουλαρίκια) με τον αριθμό του μητρώου τους στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κυκλάδων, τα οποία εφόσον κυκλοφορούν εκτός της σταβλικής τους εγκατάστασης, θα πρέπει να βρίσκονται υπό τη συνεχή και μόνιμη επιτήρηση του ιδιοκτήτη τους. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρούνται ανεπιτήρητα.

Πιο συγκεκριμένα ανεπιτήρητο παραγωγικό ζώο είναι το βοοειδές ή προβατοειδές ή αιγοειδές που βρίσκεται εκτός της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του ιδιοκτήτη του, συμπεριλαμβανομένου του βοσκότοπου αυτής, άνευ επιτήρησης και το οποίο φέρει ή δεν φέρει σήμανση (παρ1, άρθρο 17, Ν4056/2012).

Τα συνεργεία περισυλλογής ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων περισυλλέγουν τα ανεπιτήρητα ζώα και τα οδηγούν στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου. Εκεί εάν δεν διαθέτουν σήμανση, σημαίνονται με ενώτια, καταχωρούνται στο μητρώο της δημοτικής εκμετάλλευσης και στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και βρίσκονται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση.

Σε περίπτωση που τα ανεπιτήρητα φέρουν σήμανση, επιβάλετε πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ ανά αιγοπρόβατο στον ιδιοκτήτη του ζώου και εφόσον μετά την παρέλευση δέκα ημερολογιακών ημερών από την περισυλλογή τους ο ιδιοκτήτης τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του δήμου. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου αιτηθεί την επιστροφή του, εντός δεκαημέρου, το συγκεκριμένο ζώο επιστρέφεται, αφού ο ιδιοκτήτης του καταβάλει στο δήμο δέκα (10) ευρώ ανά ημέρα διατήρησης του ζώου στη δημοτική κτηνοτροφική εγκατάσταση. Τα ανωτέρω πρόστιμα βεβαιώνονται από την τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος και επιβάλλονται και εισπράττονται από την οικονομική υπηρεσία του δήμου.

Η εκποίηση των ανεπιτήρητων ζώων ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτά γίνεται από το δήμο με διαδικασίες πλειστηριασμού ενώ παράλληλα ο δήμος δύναται να διαθέτει τα προϊόντα αυτά δωρεάν σε φορείς με φιλανθρωπική στόχευση.

Κατόπιν των ανωτέρω ενημερώνονται οι κτηνοτρόφοι του Δήμου μας να διατηρούν αυστηρά τα ζώα τους εντός της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης ή όταν τα ζώα πρέπει να εξέρχονται αυτής, να διασφαλίζεται πάντα η συνοδεία και η επιτήρησή τους.

Επίσης παρακαλούνται οι πολίτες σε περίπτωση ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων να ενημερώνουν το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου (τηλ 22853 60201) ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο (τηλ 6936659080).