Ο υπό σύσταση κατά τον  Ν.4674/2020 Αναπτυξιακός Οργανισμός Νήσων Πάρου, Αντιπάρου και Αμοργού ενδιαφέρεται για τη συνεργασία με δύο άτομα για τις θέσεις: α) Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου β) Διευθυντή/ριας Τεχνικών Υπηρεσιών, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. 

  1. Για τη θέση του/της Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου προβλέπονται οι κάτωθι ειδικότητες:

ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών ή ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού –  Λογιστικού ή ΠΕ Νομικός 

  1. Για τη θέση του/της Διευθυντή/ριας Τεχνικών Υπηρεσιών προβλέπονται οι κάτωθι ειδικότητες: 

ΠΕ Μηχανικός πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης

Βασική προϋπόθεση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι:

Α) Για τη θέση του/ης Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου να κατέχει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών, εκ των οποίων 5 χρόνια τουλάχιστον εμπειρία σε επιτελικές θέσεις ΟΤΑ ή δημόσιων φορέων και να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και την επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Β) Για τη θέση του/ης Διευθυντή/ριας Τεχνικών Υπηρεσιών να κατέχει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών, να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και την επιχειρηματική , οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών ενώ θα εκτιμηθεί και η ειδική εμπειρία σε επιτελικές θέσεις  Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορέων του δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον μέχρι την Παρασκευή  29.10.2021 και ώρα 13:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην κάτωθι διεύθυνση aeiforosanaptyxiaki@gmail.com , προσκομίζοντας τα εξής:

  1. Αντίγραφο πτυχίου και τυχόν μεταπτυχιακών τίτλων.
  2. Αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση εργασιακής εμπειρίας ως προς τον σχεδιασμό, την εκτέλεση αναπτυξιακών – ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και την επιχειρηματική, οικονομική και ειδικότερα στην βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών της Πάρου, Αντιπάρου και Αμοργού.
  3. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
  4. Συστατικές επιστολές

 ο Δήμαρχος Πάρου                ο Δήμαρχος Αντιπάρου                  ο Δήμαρχος Αμοργού

Μάρκος Κωβαίος                     Αναστάσιος Φαρούπος                 Ελευθέριος Καραΐσκος