Εισήγηση στο Δ.Σ. για κατάρτιση σχεδίου Τεχν. Προγρ. του Δήμου έτους 2020