ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάρτιση σχεδίου Τεχνικού Προγρ/τος του Δήμου Αμοργού για το έτος 2020 (άρθρo 63 εδ. γ’ του Ν.3852/2010). 

Στην Αμοργό σήμερα 27-09-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Κατάστημα του Δήμου Αμοργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με αριθ. πρωτ. 3999/24-09-2019, η οποία καταρτίσθηκε και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 62 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού στην οποία ήταν παρόντες:

1)Ελευθέριος Καραΐσκος (Δήμαρχος) Πρόεδρος, 2) Κων/νος Γρίσπος, 3) Εμμανουήλ Βασσάλος και 4) Καλλιόπη Δεσποτίδου. Έτσι σε νόμιμη απαρτία, αφού ήταν παρόντα και τα τέσσερα (4) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, άρχισε η συνεδρίαση υπό την προεδρία του Προέδρου της. Παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Θεολογίτου για την τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το εδ. γ’ του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας έχουμε τα στοιχεία των νέων και των συνεχιζόμενων έργων, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής τους, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες τους οποίους σας καταθέτω.

Κατόπιν τούτων, σας καλώ να καταρτίσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2020, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τις προτεραιότητες αλλά και οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μας .

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1.- τις διατάξεις του άρθρου 63 εδ. γ΄ του Ν. 3852/2010

2.- τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/06 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 3.- την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

4.- την εισήγηση του Προέδρου της και ύστερα από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2020, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Β.- Το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος για το έτος 2020, θα συζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη σχετική γνωμοδότηση επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, από το Οικονομικό Παρατηρητήριο Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2020…

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 03/2019.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Ελευθέριος Καραΐσκος  

Τα μέλη
Κων/νος Γρίσπος
Εμμανουήλ Βασσάλος                                                                                   
Καλλιόπη Δεσποτίδου

Η Πρακτικογράφος
Μαρία Θεολογίτου