ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Αμοργού

Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Εκτιμώμενης αξίας 1.678.000,00 Ευρώ που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

1.1 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ_signed

1.2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ_signed

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ_signed

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ_signed

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ_signed

5. ΕΣY ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ_signed

6.1 Τ.Π. ΠΜ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ_signed

6.2 Τ.Π. ΗΜ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ_signed

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ_signed

8. ΣΑΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ_signed

9. ΦΑΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ_signed

10. ΤΕΥΔ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ_signed