ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού

Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

΄΄Διαμόρφωση – ανάπλαση πλατείας Όρμου Αιγιάλης Αμοργού΄΄

Εκτιμώμενης αξίας 531.694,66 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

1.1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ_signed

1.2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ_signed

2.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ_signed

3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ_signed

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ_signed

5. ΕΣY ΠΛΑΤΕΙΑΣ_signed

6.1.Τ.Π. ΕΡΓΩΝ ΠΜ ΠΛΑΤΕΙΑΣ_signed

6.2.Τ.Π. ΗΜ ΠΛΑΤΕΙΑΣ_signed

7.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ_signed

8.ΣΑΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ_signed

9. ΦΑΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ_signed

10.ΤΕΥΔ ΠΛΑΤΕΙΑΣ_signed

11.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ_signed