Διακηρύσσει
τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας ενός (1) πλήρως εξοπλισμένου ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου 5,5 – 6 τόνων για τις ανάγκες του Δήμου Αμοργού,
Προϋπολογισμού 53.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117
β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006
γ) Την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
δ) την υπ’ αριθ. 291/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η πίστωση (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού
ε) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 269/2018 και
στ) τους όρους της παρούσας

καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας.

Διαβάστε περισσότερα…