ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΔΑΜ ΑΔΑ

ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΜΟΥ – ΤΕΥΧΟΣ 9 – ΦΑΥ_signed

ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΜΟΥ – ΤΕΥΧΟΣ 8 – ΣΑΥ + ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_signed

ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΜΟΥ – ΤΕΥΧΟΣ 7 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed

ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΜΟΥ – ΤΕΥΧΟΣ 6.2 – Τ.Π. ΗΜ_signed

ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΜΟΥ – ΤΕΥΧΟΣ 6.1 – Τ.Π. ΕΡΓΩΝ ΠΜ 2022_signed

ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΜΟΥ – ΤΕΥΧΟΣ 5 – ΕΣΥ_signed

ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΜΟΥ – ΤΕΥΧΟΣ 4 -Tιμολόγιο Δημοπράτησης_signed

ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΜΟΥ – ΤΕΥΧΟΣ 3 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΜΟΥ – ΤΕΥΧΟΣ 2 – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ _signed

ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΜΟΥ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ ΑΔΑ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΙΑΛΗΣ-ΤΕΥΧΟΣ 10-ΕΕΕΣ_signed

ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΙΑΛΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed