ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.Δ Η.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΟΥ

4Ο Δήμος Αμοργού

Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΜΜΟΥΔΙ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ Δ. ΑΜΟΡΓΟΥ»

Εκτιμώμενης αξίας 715.000,00 Ευρώ

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΜΜΟΥΔΙ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

0. ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

1. TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ _signed

2.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed

3.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

4.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

5. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ_signed

6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

8.ΤΣΥ_signed

9.ΣΑΥ_signed

10.ΦΑΥ_signed

11.ΤΕΥΔ_signed