Ο Δήμος Αμοργού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης  στο κτήριο του παλαιού Σχολαρχείου Αμοργού» με προϋπολογισμό 423.387,12 ευρώ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).

        Η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής είναι: ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Ταχυδρομική Δ/νση: Χώρα Αμοργού, 84008 Αμοργός, τηλ. 2285360201 fax. 2285360219,

email: amorgos@aigaio.gr.

Αρμόδιος για πληροφορίες: Γ. Κωβαίος, τηλ. 2285360230 fax. 2285360219

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής dimos.amorgos.gr.

Το έργο περιλαμβάνει τη μετατροπή των τεσσάρων αιθουσών συνολικού ωφέλιμου εμβαδού 165,53 τ.μ. του Ιστορικού Γυμνασίου Αμοργού σε Δημοτική Βιβλιοθήκη με την ενοποίηση των χώρων και τη λειτουργική διαμόρφωσή του με οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές επεμβάσεις. Το κτήριο αποτελείται από έναν όροφο(ισόγειο) ενώ για επαύξηση και εκμετάλλευση του χώρου προβλέπεται η κατασκευή παταριού. Ο χώρος θα λειτουργεί ως βιβλιοθήκη αλλά και ως χώρος για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μεγάλων χώρων πέραν των βιβλιοστασίων ώστε να εξυπηρετείται η σχεδιαζόμενη διττή λειτουργία του κτηρίου.

        Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 423.387,12 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών310.426,32 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)55.876,74 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016              54.945,46 €
Απολογιστικά1.600,00 €
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016538,60 €

 

         Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για έργα Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Δεν απαιτείται ο οικονομικός φορέας να διαθέτει  συγκεκριμένη οικονομική επάρκεια. Επίσης θα πρέπει να έχει ανεκτέλεστο όριο συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει και στο άρθρο 65 του Π.Δ. 71/2019.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

α) για τους μεμονωμένους προσφέροντες οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των Οικοδομικών Έργων απαιτείται κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1.β του άρθρου 52 του Π.Δ. 71/2019.

β) για τους μεμονωμένους προσφέροντες οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών έργων απαιτείται κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1.β του άρθρου 52 του Π.Δ. 71/2019.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς απαιτείται να εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και σύστημα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων θα πρέπει κάθε ένας από τους συμμετέχοντες φορείς να εφαρμόζει τα παραπάνω συστήματα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.467,70 ευρώ και ισχύος έως 30-04-2023.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1η-03-2022, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά».

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζεται υποχρεωτικά, με ευθύνη του οικονομικού φορέα  στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4η-03-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και αποπληρώνεται από πόρους του ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής 42.285,00 €, υπό την προϋπόθεση της κατάθεσης  ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

Αμοργός 08/02/2022

 Ο Δήμαρχος

 

    Ελευθέριος Καραϊσκος

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΩΡΑΣ ΧΩΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ