Ο Δήμος Αμοργού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Όρμου και Λαγκάδας περιοχής Αιγιάλης Δήμου Αμοργού» με προϋπολογισμό 2.991.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).

 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Ταχυδρομική Δ/νση: Χώρα Αμοργού, 84008 Αμοργός, τηλ. 2285360201 fax. 2285360219, email: amorgos@aigaio.gr.

Αρμόδιος για πληροφορίες: Γ. Χάλαρης, τηλ. 2285360231 fax. 2285360219

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.amorgos.gr.

 

 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Αντικείμενο του υπό Δημοπράτηση Έργου αποτελεί η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων δύο εκ των οικισμών της περιοχής Αιγιάλης Αμοργού και συγκεκριμένα των οικισμών Λαγκάδας (ή Αιγιάλης), παραλίας Θολαρίων και Όρμου Αιγιάλης.

Στα έργα περιλαμβάνεται η κατασκευή των εσωτερικών δικτύων συλλογής ακαθάρτων, το δίκτυο μεταφοράς προς την ΕΕΛ και  το χερσαίο τμήμα των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων (ως το φρεάτιο άφιξης του υποθαλάσσιου αγωγού). .

Τα δίκτυα αποχέτευσης θα είναι χωριστικού τύπου και θα λειτουργούν κατά τμήματα με βαρύτητα και κατά τμήματα με άντληση. Συγκεκριμένα, στην εργολαβία περιλαμβάνεται η κατασκευή πέντε αντλιοστασίων.

Συνοψίζοντας, το υπό μελέτη δίκτυο αποχέτευσης περιλαμβάνει την κατασκευή:

 • 270 m .αγωγών βαρύτητας από ΡVC-U, SDR41 διαμέτρων DN200 – DN315 mm που αφορούν σε κεντρικούς συλλεκτήρες και στο δευτερεύον δίκτυο των οικισμών.
 • 815 m περίπου καταθλιπτικών αγωγών από PE 100 διαμέτρων DN200 – DN280 mm ΡΝ10 που αφορούν στο δίκτυο συλλογής και μεταφοράς λυμάτων προς την ΕΕΛ.
 • Πέντε νέων αντλιοστασίων εκ των οποίων τα τρία μεγαλύτερα προκατασκευασμένα από συνθετικά υλικά και τα δύο μικρότερα έγχυτα σκυροδέματος.
 • 328 m περίπου αγωγών διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων που αναλύονται σε 1.482 m περίπου καταθλιπτικών αγωγών διαμέτρου DN315 mm από ΡΕ100 ΡΝ 10 και 1846 m βαρυτικών αγωγών διαμέτρων DN315 από PVC –U, SDR41 και DN355– DN500 mm από PE 100.
 1. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 2.991.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών2.202.715,82 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)396.488,85 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016389.880,70 €
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/20161.914,63 €
 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Υδραυλικά και Ηλεκτρομηχανολογικά και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για έργα Υδραυλικά και Ηλεκτρομηχανολογικά.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

(α) Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των Οικονομικών Φορέων αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα,

Για την κατηγορία των υδραυλικών έργων οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, κατ’ελάχιστον σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6(β) του άρθρου 100 και πάγια στοιχεία κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6(γ) ενώ για την κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4(β) του ιδίου άρθρου.

Η χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά από τα μέλη της Ένωσης Οικονομικών Φορέων είτε από ένα μόνο μέλος αυτής.

β) Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., θα πρέπει να πληρούν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις της παρ. 4 του άρ. 20 του Ν. 3669/2008.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

(α) Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων απαιτείται κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 6.α του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Αντίστοιχα, Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των Η/Μ, απαιτείται κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 4.α του άρθρου 100 του ν. 3669/2008.

(β) Λόγω της φύσης του συγκεκριμένου έργου οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν κατασκευάσει την τελευταία 5ετία ένα τουλάχιστον έργο αποχέτευσης ακαθάρτων που να περιλαμβάνει αγωγούς βαρύτητας και καταθλιπτικούς αγωγούς καθώς και ένα τουλάχιστον αντλιοστάσιο ακαθάρτων, προϋπολογισμού μελέτης (δημοπράτησης) τουλάχιστον 1.500.000,00 €.  Τα έργα ή το έργο θα αφορά δημόσιους φορείς.

Η ανωτέρω προϋπόθεση αρκεί να καλύπτεται από ένα τουλάχιστον οικονομικό φορέα σε περίπτωση Κ/ξίας.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο για τη διασφάλιση ποιότητας.

 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 59.820,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς δηλαδή έως 10-11-2019. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Ορίζεται η  10-4-2019 ημέρα Τετάρτη ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 μ.μ

 1. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά».

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11-4-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Φιλόδημος Ι.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι 15% (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.α. του Άρθρου 150 του Ν. 4412/16, ως ισχύει.

 1. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού.

Αμοργός 14/3/2019

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Φωστιέρης