Ο Δήμαρχος Αμοργού, έχοντας υπ’ όψιν:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του ΠΔ 270/81 «Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν πλειοδότης»
  3. το άρθρο 192 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018
  4. την υπ’ αριθμ. 02/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
  5. την υπ’ αριθμ. 08/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
  6. την υπ΄ αριθ. πρωτ. 409/03-02-20 διακήρυξη δημοπρασίας
  7. τα από 14-02-2020 πρακτικά της Επιτρ. διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης για τα παρακάτω δημοτικά ακίνητα

Προκηρύσσει την διενέργεια επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη πλειοδοτών μισθωτών για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων σε διάφορα σημεία του νησιού, με τους παρακάτω όρους:

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα…