ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αμοργού, έχοντας υπ’ όψιν:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το άρθρο 194 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ) την υπ΄ αριθ. 193/2022 (ΑΔΑ:6ΝΓΟΩΨΡ-ΙΔΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την
οποία ανακλήθηκε προηγούμενη απόφαση της και ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης
Ακινήτων και της Επιτροπής Διενέργειας της δημοπρασίας
ε) την υπ΄ αριθ. 193α/2022 (ΑΔΑ:Ω8Σ0ΩΨΡ-Ρ3Τ ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την
οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας
ζ) την υπ΄ αριθ.270/2022 ανάληψη υποχρέωσης του Δημάρχου Αμοργού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας στη θέση
«Όρμος» της Κοινότητας Αιγιάλης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης
για τις ανάγκες του Δήμου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
1) Περιγραφή του μισθίου :
Το μίσθιο πρέπει:
• να βρίσκεται στην περιοχή πλησίον του Περιφερειακού Ιατρείου του Όρμου Αιγιάλης
Αμοργού
• να έχει έκταση εμβαδού τουλάχιστον 1.200 τ.μ.
• να είναι προσβάσιμο από αυτοκίνητο

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, καλώντας τους ενδιαφερομένους όπως, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Οι προσφορές
ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις
αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί
της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους
της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως
των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η
έκθεση αξιολόγησης, με το διάγραμμα του ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον μηχανικό της
επιτροπής και θεωρείται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας, αποστέλλονται στο δήμο,
ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της
δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της
δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από
τον μειοδότη.
3) Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των
πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.
4) Σύμβαση
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που
ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την
σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των (10) δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι
καταρτίστηκε οριστικά.
5) Διάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και
θα είναι τριετής.(3)
6) Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού
δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό
απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

7) Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση
στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία
αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση
του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.
9) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται
απολύτως.
10) Καταγγελία σύμβασης
O μισθωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, μετά τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από
την έναρξή της, και μετά από τρίμηνη σχετική έγγραφη ειδοποίηση προς τον εκμισθωτή,
καταβάλλοντας το 1/12 του ετήσιου μισθώματος, ως αποζημίωση.
11) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα(10) ημέρες πριν από
τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου.
12) Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν
μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή
την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος
στη διενέργεια της δημοπρασίας.
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα
πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη
της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός
εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως
ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να
μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου
αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον
ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα
αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την
προηγούμενη δημοπρασία.

13) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Α) Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνο: 2285360221.
Β) Πληροφορίες σχετικές με τα ακίνητα, τοπογραφικά, έκθεση εκτίμησης ακινήτου παρέχονται
από την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνο
2285360231.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

 

28-11-Διακήρυξη διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου στον Όρμο Αιγιάλης ΙΑΤΡΕΙΟ για χρήση ως χώρου στάθμευσης