Ο Δήμαρχος Αμοργού, έχοντας υπ’ όψιν:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19
  • Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
  • το άρθρο 192 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018
  • την υπ’ αριθμ. 02/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
  • την υπ’ αριθμ. 08/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
  • τις ανάγκες του Δήμου

Προκηρύσσει την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη πλειοδοτών μισθωτών για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων σε διάφορα σημεία του νησιού, με τους παρακάτω όρους:

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα…