«Δημόσια Διαβούλευση του Τεύχους της Διακήρυξης του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της
Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αμοργού».

Ο Δήμος Αμοργού ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υλοποίηση του Υποέργου 1, της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αμοργού», προϋπολογισμού 191.399,98 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», 24/01/2023 Α.Π.: 163, ΑΔΑ:ΡΜΣΒ46ΜΠΥΓ – 2ΞΙ, Κωδικός Πρόσκλησης: 01, Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 241 (όπως τροποποιήθηκε με την αντίστοιχη υπ’ αριθμ. ΑΔΑ: ΨΥΕ946ΜΠΥΓ-Ζ9Ι), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός».

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ_Δημόσια Διαβούλευση-ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ+ΜΕΛΕΤΗ

Το link της διαβούλευσης είναι: https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2

και ο μοναδικός κωδικός της διαβούλευσης: 23DIAB000026613

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή από σήμερα 31/05/2023 έως 15/06/2023.