Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι οι ανανεώσεις και οι νέες εκδόσεις των δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 70170/2224/31-12-2018 (ΑΔΑ:Ω0ΛΑ465Θ1Ω-ΒΘΜ), έγγραφο του Υπ. Εργασίας, παρατείνονται έως και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Η διαδικασία ανανέωσης και έκδοσης νέων δελτίων, θα γίνονται στην έδρα της Δ/νσης στη Σύρο και στα ΚΕΠ των Δήμων του Νομού Κυκλάδων.